OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Παξών: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για το θέμα του κορονοϊού

Στο Γάϊο –Παξών σήμερα την δεκάτη Πέμπτη (15η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε ΕΚΤΑΚΤΩΣ σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίων του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΞΩΝ, ύστερα από την υπ΄ αριθμόν 771/14-03-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον κάθε Σύμβουλο καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 65,67,68,69 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 15, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Απέργη Σταυρούλα (Πρόεδρος)1. Κουβάς Παντελής
 2. Πέτρου Σπυριδούλα2. Αρώνης Σπυρίδων
 3. Αντιόχου Λάϊζα
 4. Κάγκας Αθανάσιος
 5. Κάφυρη Μαγδαληνή
 6. Κάγκας Αναστάσιος
 7. Βλαχόπουλος Σπ.-Εμ.
 8. Βλαχόπουλος Χρήστος
 9. Βλαχοπούλου Αθηνά
 10. Μπογδάνος Γεώργιος
 11. Σαρκαβάζης Σωτήριος
 12. Φαναριώτης Γεράσιμος
 13. Αργυρός Αντώνιος
 14. Αντίοχος Κων/νος
 15. Λέκκας ΑρσένηςΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βλαχόπουλος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε: Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοιν. Μαγαζιών κ. Μιτσιάλης Πέτρος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον μόνιμο υπάλληλο και Προϊστάμενο του Δήμου Παξών, κ. Μητσιάλη Σωφρόνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι είναι αναγκαία η παρούσα έκτακτη συνεδρίαση καθώς οι αποφάσεις είναι απαραίτητες για την υγεία των κατοίκων του Δήμου Παξών και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. για το επείγον της συνεδρίασης. Τα μέλη του ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ για το επείγον της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α ́ 55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας μιας πρότασης του Δ.Σ. του Δήμου μας η οποία θα κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να αφενός να ενημερωθούν οι πολίτες και αφετέρου να παρθούν προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού στον Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. τα παρακάτω:

 1. Να απαγορευθούν, από την Τετάρτη 18/03/2020 οι μετακινήσεις των πολιτών από τους Παξούς και προς τους Παξούς, με εξαίρεση μόνο σε όσους μετακινούνται για λόγους υγείας ή για σοβαρούς προσωπικούς-οικογενειακούς λόγους. Οι μετακινούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν είτε βεβαίωση του Κέντρου Υγείας είτε εφόσον μετακινούνται για διαφορετικό λόγο υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν τον λόγο της μετακίνησής τους και ότι θα παραμείνουν για δεκατέσσερις (14) μέρες σε περιορισμό στην οικία τους μετά την επιστροφή τους στο νησί
 2. Να διατηρηθεί η συχνότητα των δρομολογίων στους Παξούς όπως ακριβώς έχει ώστε να διασφαλισθεί η τροφοδοσία και η μεταφορά των απαραίτητων προϊόντων προς το νησί.
 3. Η απόφαση να σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, ήτοι: Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Εσωτερικών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παξών μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου συντάσσεται ΟΜΟΦΩΝΑ υπέρ της πρότασης του Δημάρχου και προς όφελος της υγείας των κατοίκων του ζητάει τα παρακάτω:

 1. Να απαγορευθούν, από την Τετάρτη 18/03/2020 οι μετακινήσεις των πολιτών από τους Παξούς και προς τους Παξούς, με εξαίρεση μόνο σε όσους μετακινούνται για λόγους υγείας ή για σοβαρούς προσωπικούς-οικογενειακούς λόγους. Οι μετακινούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν είτε βεβαίωση του Κέντρου Υγείας είτε εφόσον μετακινούνται για διαφορετικό λόγο υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν τον λόγο της μετακίνησής τους και ότι θα παραμείνουν για δεκατέσσερις (14) μέρες σε περιορισμό στην οικία τους μετά την επιστροφή τους στο νησί
 2. Να διατηρηθεί η συχνότητα των δρομολογίων στους Παξούς όπως ακριβώς έχει ώστε να διασφαλισθεί η τροφοδοσία και η μεταφορά των απαραίτητων προϊόντων προς το νησί.
 3. Η απόφαση να σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, ήτοι: Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Εσωτερικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7-22/2020

-Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Ψ Η-

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται:

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Δ .Σ

Απέργη Σταυρούλα Αργυρός Αντ. (τα παρόντα )

Ακριβές Απόσπασμα

Παξοί 15/03/2020

Η Πρόεδρος

Απέργη Σταυρούλα

Σχετικά Άρθρα

Δήμος Ζίτσας: Για κακούργημα παραπέμπεται ο πρώην Αντιδήμαρχος που κακοποίησε γάιδαρο

otavoice

Εγκρίθηκε ο ετήσιος τακτικός προυπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης

otavoice

Προγραμματικές συμβάσεις έργων 1,5 εκ. ευρώ στη Λακωνία

otavoice

ΠΔΜ: Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

otavoice

ΠΑΜΘ: Επιπλέον 2,5 εκ. € στο Νοσοκομείο Δράμας από το ΕΣΠΑ

otavoice

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Ράλλυ Ακρόπολις FORUM 2022

otavoice