OTA VOICE

Πολιτική Απορρήτου

otavoice

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ενημέρωση και Δήλωση για την Πολιτική Ιδιωτικότητας

 

Η NEREUS ΙΚΕ γνωστοποιεί με την παρούσα Πολιτική τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας που περιέρχονται σε γνώση της, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με την πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών www.otavoice.gr. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,
τον χρόνο τήρησής τους,
τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν,
αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα,
εάν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή σε κατάρτιση προφίλ, και
ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.
Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η NEREUS ΙΚΕ και τα δικαιώματά σας, ταξινομημένες ανά κατηγορία επεξεργασίας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.

 

Yπεύθυνος Επεξεργασίας:

«NEREUS ΙΚΕ»

Κόνιαρη 45, ΤΚ 11471, Αθήνα.
2106400003

E-mail: [email protected]

ΑΦΜ: EL801014772 Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ , αριθμ. καταχώρησης ΓΕΜΗ: 146986401000

 

Αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628,

email: [email protected] ).

 

Περιεχόμενα:

 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε:
Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας
Πώς διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας;
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;
Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ;
Ποια η πολιτική που εφαρμόζουμε με τους τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Έχετε δικαιώματα όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων
Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
Σελίδες μας σε άλλους ιστοτόπους

 

 

 

 

 

 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). To ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (e-mails), στοιχεία Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:
Η NEREUS ΙΚΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς στο πλαίσιο είτε της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών είτε εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του www.otavoice.gr . Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης στο otavoice.gr, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη και να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.
Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης NEREUS ΙΚΕ -Πελάτη ή NEREUS ΙΚΕ -Συνεργάτη για παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας σχέση, να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία παροχής υπηρεσιών με την τιμολόγησή τους, να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσουμε, εγείρουμε ή ασκήσουμε νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Επεξεργασία και διαχείριση αιτημάτων επί των παρεχομένων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Τα ως άνω κάνουμε με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.
Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω του ιστότοπου ή τρίτων συνεργατών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Ενημέρωση σας σχετικά με τις νέες υπηρεσίες, την αποστολή newsletter, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, τη διενέργεια διαφημιστικών εκστρατειών ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.
Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Αν και όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων (όπως e-mail ή SMS). Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω ειδοποιήσεων push εφόσον τις έχετε ενεργοποιήσει στην κινητή συσκευή σας.

Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, καθώς και μέσω των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε ενημέρωση. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στην κινητή συσκευή σας.

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να περιλάβει:

Την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. ανάλογα με τις υπηρεσίες στις οποίες κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (για παράδειγμα, την αποστολή λίστας των υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε μέσω διαφόρων μέσων όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή τον δικτυακό μας τόπο. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας κοινοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Την ενημέρωση άλλων χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου για τις προτιμήσεις αγορών σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήση που έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής από την λίστα ενημερώσεων που βρίσκεται στο τέλος του κάθε e-mail που λαμβάνετε από μας.

 

Κατά τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων, όταν μας εξουσιοδοτείτε να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις push στην κινητή συσκευή σας, ή όταν αποδέχεστε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να συμμετέχετε σε δράσεις που οργανώνει η NEREUS ΙΚΕ.

Συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου ( π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.). Όταν το ερώτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε κατωτέρω ή με αξιώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας.
Θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη παντός είδους νομικών αξιώσεων της NEREUS ΙΚΕ, απευθείας ή μέσω των εξωτερικών νομικών της συνεργατών .
Το έννομο συμφέρον μας: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας. Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω των διαφόρων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε. Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα του δικτυακού μας τόπου και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς διότι σκοπός της είναι η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και η προσφορά υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας.
Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε ώστε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίσουμε μια λίστα με υπηρεσίες που κοιτάξατε πρόσφατα ή να σας προσφέρουμε συστάσεις με βάση το ιστορικό του ενδιαφέροντος σας και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχετε μοιραστεί μαζί μας. Ενδέχεται να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφείς με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.

Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότη-τες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.
Για να σας στείλουμε μηνύματα υπηρεσίας: Οι εν λόγω επικοινωνίες είτε απαιτούνται από το νόμο είτε είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από εμάς και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω αυτού.

 

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Η παραχώρηση των Δεδομένων σε εμάς μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Iδιωτικότητας ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα Προσωπικά Δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο της.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε:

H NEREUS Α.Ε συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε.

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε το www.otavoice.gr συλλέγουμε:

Δεδομένα επισκέπτη: Συλλέγονται αυτόματα κατόπιν έγκρισής σας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, ιστοσελίδες της εταιρείας τις οποίες επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

Δεδομένα Λογαριασμού Εγγεγραμμένων Χρηστών: Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες των ψηφιακών μας υπηρεσιών, χρειάζεστε έναν λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα (προσωπικά) στοιχεία: Όνομα και επώνυμο, Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail), Κωδικός πρόσβασης.

Τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, για την καταπολέμηση της απάτης, της κατάχρησης ή/και της ακατάλληλης χρήσης του λογαριασμού σας, την εμφάνιση των υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει στον λογαριασμό σας, τη βελτιστοποίηση των διεκδικήσεων και την παρακολούθηση του σχετικού με παραγγελίες σας ιστορικού επικοινωνίας.

Τα ως άνω Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο Δικτυακό Τόπο, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής τηλεφωνικά ή με επίσκεψη στα γραφεία μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password, όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω φυσικής παρουσίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου). Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που αγοράσατε, πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.
Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.
Δεδομένα για τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγετε συνήθως. Προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντος σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.
Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία επίσκεψης και περιήγησης ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας και τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης.
Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
Δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας).
Δεδομένα πελάτη ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες ή και συνεργάτες μας και γενικά με τους συναλλασσόμενους με εμάς, τα οποία εσείς οι ίδιοι έχετε παράσχει στις υπηρεσίες της εταιρείας ή έχετε εισάγει οικειοθελώς σε ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα:

Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμό Διαβατηρίου, ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης.
Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό κινητού ή άλλου τηλεφώνου, στοιχεία Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Τα ως άνω δεδομένα παρέχετε εσείς οι ίδιοι:

είτε με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης για κάθε υπηρεσία του www.otavoice.gr,
είτε με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του www.otavoice.gr, που αφορούν τις επικοινωνίες σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως,
είτε καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστότοπου της NEREUS κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της NEREUS.
οικονομικά στοιχεία, όπως, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, και τα οποία:
δύνανται να προκύπτουν από τη μεταξύ ημών σύμβαση και την εκτέλεση αυτής,
παρέχετε εσείς οι ίδιοι.
Συλλέγουμε από τους Πελάτες της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών πέραν των πληροφοριών για τους Επισκέπτες και πρόσθετες τις οποίες μας παρέχετε, όπως: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, προτιμήσεις στην Λίστα Επιθυμιών, παραγγελθείσες υπηρεσίες.
Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP).
Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, με τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία εκ των ακόλουθων:

α) η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού), όπως εκάστοτε τυχόν προβλεφθεί/ζητηθεί.

Η NEREUS ΙΚΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού).

Η NEREUS ΙΚΕ επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Η επεξεργασία αυτή γίνεται προκειμένου να πραγματοποιούνται κλήσεις και αποστολή γραπτών μηνυμάτων για θέματα που αφορούν την ενημέρωσή σας, την επικοινωνία για την επίλυση θεμάτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πάντα προς όφελός σας.

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας (φορολογικές, ασφαλιστικές, λογιστικές απαιτήσεις από τη νομοθεσία, κ.λπ.) (Άρθρο 6 (1γ))

Η NEREUS ΙΚΕ ενδέχεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της.

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας (Άρθρο 6 (1) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού).

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους αναγνώστες μας, να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τους ιστότοπους μας για τη δημιουργία, τη δημοσίευση και τη διανομή ειδήσεων και συναφούς δημοσιογραφικού περιεχομένου τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Για παράδειγμα, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όταν αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους ιστότοπους, ώστε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται.

Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της NEREUS A.E, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους.

Τέλος, όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της NEREUS ΙΚΕ, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας προσώπων και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό και στις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Πώς διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας;
Η NEREUS ΙΚΕ χρησιμοποιεί τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων. Εφαρμόζει τεχνολογίες ασφάλειας για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, μετατροπή, παράνομη ή τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια και συνεχίζει να ενισχύει τις διαδικασίες ασφάλειάς της, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

δ) της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των συναλλαγών σας

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη ή ως επισκέπτης για να προβείτε στην παραγγελία των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ανάλογα με την περίπτωση, ακολουθούμε “βήματα” ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της τεχνολογίας SSL, προκειμένου τα back-end συστήματά μας να αποθηκεύουν τα στοιχεία του λογαριασμού κάθε πελάτη μας ώστε να προστατεύεται η μετάδοση δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν μπορούν να προσεγγιστούν, τροποποιηθούν ή να διαγραφούν αυτές οι διαβιβάσεις δεδομένων, λόγω του τείχους προστασίας ή άλλων αστοχιών του λογισμικού ασφαλείας.

Η αποστολή Προσωπικών Δεδομένων, όπως τα στοιχεία της κάρτας σας, γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον, με τη χρήση ειδικών πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης δεδομένων και ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών μέσω του συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης συναλλαγών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Για την εξασφάλιση της μυστικότητας, της ακεραιότητας και της προέλευσης μιας πληροφορίας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία δικτυακού πρωτοκόλλου ασφαλείας, Secure Sockets Layer (SSL), με τη χρήση του οποίου οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται προτού μεταδοθούν στο δίκτυο και αποκρυπτογραφούνται από τον παραλήπτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε ως προς την προέλευση ούτε ως προς το περιεχόμενο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, παρακαλούμε στείλτε email στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;
Η NEREUS ΙΚΕ θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο Προσωπικά σας Δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Η NEREUS ΙΚΕ διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη για Φορείς Εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη φορολογική και λοιπή Νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων. Ειδικότερα:

Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη στον δικτυακό μας τόπο: Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της παροχής των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας δώσατε για πέντε (5) χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Μερικές φορές, θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που αποφασίζετε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που έχετε ζητήσει να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές αγορές.

Για την Εξυπηρέτηση Πελατών: Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.

Για σκοπούς Μάρκετινγκ: Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό δελτίο. Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για μια περίοδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της ενέργειας.

Για την ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας: Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας.

Ανεξάρτητα από το πώς θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.

Τα Δεδομένα συνδρομής σας τα τηρούμε για όσο χρόνο είστε συνδρομητές των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για τη διατήρηση τους ή και νομική αξίωση καταβολής του τιμήματος.

Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η NEREUS ΙΚΕ κατά κανόνα δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη Νομοθεσία/Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κάνουμε κοινή χρήση των Δεδομένων σας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό μας, όπως ενδεικτικά για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των Δεδομένων σας, διανομή e-mail, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους δεσμεύουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Επίσης στο βαθμό που απαιτείται ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Δεδομένα σας σε άλλους τρίτους φορείς, είτε για συμμόρφωση μετά από αίτημα αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, είτε για αποτροπή παράνομων χρήσεων του δικτυακού μας Τόπου και παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των πολιτικών μας, είτε για δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων είτε για να συμβάλλουμε στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη) ή ακόμη και σε άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι πχ. επίσημοι Εκπαιδευτικοί / Εποπτικοί / Κρατικοί Φορείς όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη Νομοθεσία / Κανονισμούς.

Θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους.

Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε άρθρα.

Η NEREUS ΙΚΕ δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί Δεδομένα σας Προσωπικού χαρακτήρα σε τρί-τους, εκτός εάν πρόκειται για Επιχειρήσεις (εντός ΕΕ ή ΕΟΧ) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά για λογαριασμό της την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας και οι οποίες παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις με βάση δημοσιοποιημένες πολιτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν ή/και έχουν αναλάβει έναντι της εταιρείας ρητή δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε i) στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της εταιρείας, είτε ii) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.

 

Ποια η πολιτική που εφαρμόζουμε με τους τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό ΕΕ /2016979/2016.

Ειδικότερα, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία παρέχουν σε μέλη του προσωπικού τους πρόσβαση στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κύριας Σύμβασης. Διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα Δεδομένα περιορίζεται αυστηρά σε αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων που είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς και την εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης. Διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα λαμβανόμενα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και ιδίως ότι:

παρέχουν επαρκή εχέγγυα από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου,
τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τηρούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας,
έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί εκ των προτέρων ως προς την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων,
έχουν λάβει γνώση και ακολουθούν τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων και θα ενημερώνονται για τις τυχόν νεότερες οδηγίες που θα απευθύνει η NEREUS ΙΚΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία,
έχουν λάβει γνώση και τηρούν τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των Δεδομένων,
έχουν ενημερωθεί ότι τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεών τους μπορεί να δημιουργεί προσωπική ευθύνη τους (αστική και ποινική).

Έχετε δικαιώματα όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:
Ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση με την οποία επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα:. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας και να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμός της επεξεργασίας και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη ή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία ή να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των Δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.
Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ είτε επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing (αλλάζοντας τις εγγραφές e-mail και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα) είτε εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μας.

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή [email protected] υποβάλλοντας την Αίτηση Άσκηση Δικαιώματος που θα βρείτε εδώ . Εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Αν όμως επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε Web push notifications από την NEREUS ΙΚΕ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Απαντάμε στο αίτημα σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα το λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] ), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της http://www.dpa.gr (  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως όνομα / Τηλέφωνο / Δ/νση / e-mail), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού μας Τμήματος ή άλλων Στελεχών μας, ώστε να εκτελούμε, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (e-mails, ενημερωτικά Newsletters κλπ).

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του e-mail που λαμβάνετε από εμάς.

 

Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η NEREUS ΙΚΕ δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας της ή των υπηρεσιών της για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους χρήστες- συνδρομητές μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP.

Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 

Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική όταν το κρίνουμε απαραίτητο σε συμμόρφωση με τυχόν μεταβολές της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, προβαίνοντας στις δέουσες γνωστοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική καθώς ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να καθιερώσουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα της τεχνολογίας.

 

Σελίδες μας σε άλλους ιστοτόπους

Από τον δικτυακό ιστότοπο μας παραπέμπουμε σε σύνδεση με την σελίδα μας την οποία δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία της Meta Platforms Ireland Limited. (εφεξής: «Facebook»).

Η fanpage μας δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του Facebook το οποίο και τη φιλοξενεί. Η σελίδα μας δεν έχει μέλη αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρήστες του Facebook το επιθυμούν να δηλώνουν είτε ότι τους αρέσει είτε να την ακολουθούν είτε να την κοινοποιούν.

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιώντας τη σελίδα μας και το κοινωνικό δομοστοιχείο «μου αρέσει», το Facebook αποθηκεύει στον σκληρό δίσκο του προσώπου που την επισκέφθηκε τουλάχιστον ένα cookie. Mε τη χρήση του διαβιβάζετε δεδομένα σας στο Facebook στο οποίο παρέχεται τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσει ως επισκέπτη της σελίδας μας. Για την προστασία σας και τις διαθέσιμες επιλογές δείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook (Meta).

Στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε και κουμπιά που διαθέτει το Facebook: «Μήνυμα», όπου σε αναδυόμενο παράθυρο παρέχεται η δυνατότητα αποστολής κειμένου και ηχητικού κλιπ, με βάση τις διαθέσιμες ενέργειες που περιέχονται εκεί. Χρησιμοποιούμε το ως άνω κουμπί προκειμένου να διευκολύνουμε και να συντομεύσουμε την επικοινωνία σας μαζί μας και εδώ έγκειται το έννομο συμφέρον μας. Πρόσβαση στην χρήση των ως άνω στοιχείων που περιέχονται στα απεσταλμένα μηνύματα έχει ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την NEREUS ΙΚΕ και οι πληροφορίες που περιέχονται διαγράφονται μετά την πάροδο δέκα πέντε ημερών από την λήψη τους σε εμάς.

Με την χρήση της σελίδας μας, αξιοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Facebook και συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως εσείς τα έχετε προσδιορίσει χρησιμοποιώντας το κοινωνικό δίκτυο. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως επισκεπτών της σελίδας μας για τον σκοπό κατάρτισης στατιστικών επισκεψιμότητας. Αποκτούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερη εικόνα του προφίλ των χρηστών της fanpage μας. Παράλληλα όμως και το Facebook αποκτά τη δυνατότητα να στοχοθετήσει τις διαφημίσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για την εμφάνιση διαφημίσεων του Facebook κατά τη χρήση της σελίδας μας . Δεν χρησιμοποιούμε pixel του Facebook για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε αν συμβαίνει αυτό χρησιμοποιώντας τις ειδικές ρυθμίσεις που διαθέτει το Facebook και για τις οποίες ως υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη. Από την πλευρά μας ουδεμία εξουσιοδότηση έχουμε παράσχει στη Facebook Inc για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ούτε ευθυνόμαστε προς τούτο.

 

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας από το Instagram διαβάστε τη δήλωση απορρήτου που έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του. Εκεί θα λάβετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς δεν έχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη πέρα από την ανάρτηση των βίντεο για τα οποία έχουμε λάβει τις νόμιμες άδειες χρήσης για την αναπαραγωγή τους και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά.

 

Από τον δικτυακό ιστότοπο μας παραπέμπουμε σε σύνδεση με την σελίδα/κανάλι μας . Χρησιμοποιούμε προς τούτο την υπηρεσία παροχής του YouTube που λειτουργεί από τη YouTube, LLC και αντιπροσωπεύεται από Google LLC. Κατά την είσοδο σας στην ως άνω σελίδα μπορείτε είτε να παρακολουθήσετε το βίντεο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έναρξη ενός βίντεο» οπότε οι πληροφορίες σχετίζονται με το λογαριασμό χρήσης σας και όχι με εμάς αφού δεν τις λαμβάνουμε είτε να επιλέξετε εγγραφή και να έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερώσεις ως συνδρομητής για τα νέα βίντεο που αναρτούμε. Στην περίπτωση αυτή το μόνο δεδομένο που συλλέγουμε είναι το όνομα χρήστη με το οποίο εμφανίζεσθε για τη χρήση του εν λόγω μέσου.

Εάν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος του YouTube, το YouTube εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό σας προσωπικά και συλλέγονται πληροφορίες για τα ποια βίντεο παρακολουθήσατε χωρίς τη δική μας ευθύνη που δεν έχουμε ουδεμία πρόσβαση.

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας από το YouTube διαβάστε τη δήλωση απορρήτου που έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του. Εκεί θα λάβετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς δεν έχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη πέρα από την ανάρτηση των βίντεο για τα οποία έχουμε λάβει τις νόμιμες άδειες χρήσης για την αναπαραγωγή τους και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά.

 

https://twitter.com/OTAVOICE2

Από τον δικτυακό ιστότοπο μας παραπέμπουμε σε σύνδεση με την σελίδα μας https://twitter.com/OTAVOICE2. Για τη συμμετοχή σας –σχολιασμός, κοινοποίηση, επιδοκιμασία, είναι απαραίτητη η εγγραφή σας ως χρήστη στο Twitter που διαχειρίζεται η Twitter Inc. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει καθώς δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε κανένα προσωπικό σας δεδομένο. Για όσους μας ακολουθούν και έχουν κάνει χρήση του «μου αρέσει» δεν έχουμε πρόσβαση ούτε συλλέγουμε δεδομένα τους καθώς λαμβάνουμε γνώση μόνο του ονόματος του λογαριασμού τους.

 

Από τον δικτυακό ιστότοπο μας παραπέμπουμε σε σύνδεση με την σελίδα μας. Για τη συμμετοχή σας –σχολιασμός, κοινοποίηση, επιδοκιμασία, είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει καθώς δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε κανένα προσωπικό σας δεδομένο.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2023