Νέος Διεθνής Διαγωνισμός 10.430.000 € για την Αλιεία από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση / Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων)». Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε, η οποία θα είναι η αναθέτουσα αρχή.

To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 10.430.247,60 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 34 μήνες.

Αντικείμενο της έργου είναι η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), καθότι είναι πλέον παρωχημένο, αφού σχεδιάστηκε το 2011-2012 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014. Το ΟΣΠΑ αποτελεί το κύριο εργαλείο καταχώρησης δεδομένων αλιευτικής δραστηριότητας, μαζί με το Κέντρο Παρακολούθησης Σκαφών (ΚΠΑ) και καλύπτει εν γένει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ελέγχου κοινής αλιευτικής πολιτικής [Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής»], αλλά πλέον απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που προκύπτουν από το Σχέδιο Δράσης «FINAL AUDIT REPORT EL-2017-D4-02-A», από τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, καθώς και από άλλους κανονισμούς.

Μερικές από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις που θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Προσαρμογή του ΟΣΠΑ στις απαιτήσεις που αφορούν στον Fishing Authorization Regulation (FAR), καθώς και στις συμφωνίες με τρίτες χώρες
  • Ανάπτυξη υποσυστήματος για την παρακολούθηση της ερασιτεχνικής αλιείας και του Εθνικού Μητρώου Παραβάσεων, με σύστημα τήρησης μορίων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσυστήματος επαλήθευσης και επικύρωσης δεδομένων με ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και των σχετικών δυνατοτήτων
  • Επέκταση / αναβάθμιση του συστήματος απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα Κράτη Μέλη (FLUX)
  • Υλοποίηση συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών (Disaster Recovery System) που να πληροί τις προδιαγραφές του Data Rescue Plan καθώς και άλλες προτεινόμενες λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων
  • Δημιουργία υποσυστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης χρηστών
  • Αναβάθμιση υποσυστήματος επιθεωρήσεων και πιστοποιητικών
  • Ανάπτυξη ασφαλούς υποσυστήματος ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς (ΕΛΣΤΑΤ, JRC, φορείς υλοποίησης ΕΠΣΑΔ)
  • Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) με προσθήκη νέων πεδίων, δυνατότητες διαλειτουργικότητας, uploading φωτογραφιών και σχετικών με το σκάφος αρχείων pdf (πιστοποιητικά κ.λπ.)

Σκοπός του έργου είναι η επίτευξη μιας κοινής αλιευτικής πολιτικής με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, αποσκοπούν στη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και να καταστεί δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων, μέσω της κάλυψης όλων των πτυχών της πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χρήστες του συστήματος ΟΣΠΑ αυτή τη στιγμή, είναι οι κυβερνήτες και οι πλοιοκτήτες, περίπου 15.000 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, σχεδόν 500 εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και 7.200 χρήστες του Λιμενικού Σώματος και υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών αλιείας.

 

 
Σχολιάστε