Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων «ERASMUS for Public Administration»

Η πανδημία άλλαξε και τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος πρακτικής άσκησης Δημοσίων Υπαλλήλων – ERASMUSforPublicAdministration, όπως ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών με εξ. επείγον έγγραφό του, το οποίο απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 282/18.1.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Erasmus for Public Administration) για Δημόσιους Υπαλλήλους των κρατών–μελών, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών, θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης www.zoom.us) από 25 Φεβρουαρίου 2021 έως 8 Ιουνίου 2021, σε εβδομαδιαία βάση.

Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε

– νέους Δημόσιους Υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης),

  • οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και 5 έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και
  • έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.
  • Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικτυακή οργάνωση επιτρέπει τη συμμετοχή έως 20 υποψηφίων από κάθε κράτος-μέλος που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων να του διαβιβάσουν έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που αναλυτικότερα περιγράφονται στο έγγραφό του), προκειμένου να προωθηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι επιλεχθείσες υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το Πρόγραμμα.  Η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/765/968/1.2.2021 ΑΔΑ : ΩΧΙ846ΜΤΛ6-2ΧΠ (σε ορθή επανάληψη 3.2.2021) έγγραφο
Σχολιάστε