ΚΤΠ ΑΕ

ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δράση εκσυγχρονισμού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ

Μια ακόμη δράση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, βρίσκεται σε εξέλιξη με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.  Στόχος της Δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. […]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» –3 εκατ. ευρώ για «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων (ΣΔΕ-VMS) – ERS – AIS»

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και του οποίου την υλοποίηση ανέλαβε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, αφορά την συμβατική υποχρέωση της χώρας μας βάση των διεθνών κανόνων και των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εναρμόνιση της αλιευτικής δραστηριότητας με την καταγραφή των δεδομένων που αφορούν όλη την αλυσίδα από την αλίευση […]