ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛ

Ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τριπόλεως, Κωνσταντίνος Τζιούμης όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με […]