αλει

Απαγόρευση Αλιείας στον Πηνειό Ποταμό, Λίμνες κ.τ.λ. της Π.Ε. Τρικάλων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων με βάση τις παρακάτω διατάξεις ενημερώνει: 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.Την αρ.15840/156612/4-10-2018 απόφαση του αναπληρωτή συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης (ΦΕΚ4788/Β/26-10-2018) <Έγκριση της146/2018(ορθή επαναληψη) επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010  Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ισχύει. 3.Το Π.Δ. 235/79 <Περί ρυθμίσεως εντός των ποταμών διενεργουμένης αλιείας. Τον Αλιευτικό Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από το […]