ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δράση εκσυγχρονισμού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ

Μια ακόμη δράση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, βρίσκεται σε εξέλιξη με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

Στόχος της Δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

 Ποια είναι τα οφέλη για το επιβατικό κοινό;

Η Δράση είναι πολύ σημαντική για το σύνολο του επιβατικού κοινού των ΚΤΕΛ, καθώς το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ θα προμηθευτούν ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τη συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του Ευρωπαϊκού χώρου.

 

Πως χρηματοδοτείται;

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανέρχεται σε 16.200.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

 Ποια είναι τα σχέδια που επιδοτούνται και τι επιδότηση λαμβάνουν;

Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία: έως 140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000 ευρώ.

Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία έως 165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000 ευρώ.

Ύψος Επιδότησης: 60%

Ποιες είναι οι Δαπάνες που χρηματοδοτούνται;

– Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου

– Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων

– Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών

– Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων

– Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

 

Ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» – Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529.

Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής αίτησης;

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis)

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 2 Ιουλίου 2019

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00

Ο φορέας που προκηρύσσει τη Δράση είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΚτΠ ΜΑΕ;

Κατόπιν της σχετικής απόφασης η οποία εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019), η ΚτΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της σχετικής πρόσκλησης, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2019.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόστηκε ήταν ΑΜΕΣΗ και εγκρίθηκαν συνολικά 76 επενδυτικά σχέδια με Συνολικό Προϋπολογισμό 21.484.769,92€ και Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 12.856.061,95€ με βάση την υπ’ αρ. Πρωτ. Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 1771/02-03-2021 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ 60Γ046ΜΤΛΠ-Ξ9Ξ).

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 3529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» (ΑΔΑ: 60Γ046ΜΤΛΠ-Ξ9Ξ)

Αποφάσεις_ένταξης_απόρριψης_ΚΤΕΛ

 

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;

Η υλοποίηση, παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου των Δικαιούχων, η ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.

Ανακοίνωση

Ενημέρωση Αναφορικά με τα ακόλουθα σημεία της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» – Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529:

-Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
-Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης έως και τρείς (3) μήνες πριν την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου.
-Δείτε επικαιροποιημένο το Παράρτημα VII ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ενημέρωση Αναφορικά με τη Δυνατότητα Υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής στο Πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» αναφέρονται στην παρ. 10.3 του Οδηγού αυτής.

Το Αίτημα Προκαταβολής, υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αιτήματος Προκαταβολής, στο οποίο παρέχονται και αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII του Οδηγού της Δράσης), καθώς και τον τρόπο υποβολής τους στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Πρότυπο Έντυπο Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, παρέχεται στο σύνδεσμο αυτό

Χρήσιμα αρχεία

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» – Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 3529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» (ΑΔΑ: 60Γ046ΜΤΛΠ-Ξ9Ξ)

Αποφάσεις_ένταξης_απόρριψης_ΚΤΕΛ

Έγκριση των Πρακτικών 1/07-10-2020, 2/20-10-2020 & 3/09-11-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕ-ΔΚΕ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της ΚτΠ Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019)

Περισσότερες πληροφορίες
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: 2131300844

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

www.antagonistikotita.gr

Τηλ.: 801 11 36300, 210 7450892-3

Φαξ: 210 7473666

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

 
Σχολιάστε