OTA VOICE
Γενικοί Γραμματείς Δήμων

Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες Κοινωνίες – Πόλεις του Μέλλοντος… μέσω της Ψηφιακής Δίδυμης Τεχνολογίας

 «Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες Κοινωνίες – Πόλεις του Μέλλοντος μπορούν να υπάρξουν μέσω της Ψηφιακής Δίδυμης Τεχνολογίας»

Γράφει ο Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, Postdoc, Ph.D, M.Sc, MBA, B.Sc.

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης, όπου συντελούνται πρωτοφανείς μετασχηματισμοί σε ολόκληρο το ανθρώπινο οικοδόμημα, ενώ ταυτόχρονα κατακλυζόμαστε από έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών.
Ο πληθυσμός του πλανήτη μετακινείται όλο και περισσότερο στα αστικά κέντρα και υπολογίζεται ότι έως το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια, ενώ σχεδόν το 70% των ανθρώπων προβλέπεται να ζουν σε αστικές περιοχές, οι οποίες θα αναπτύσσονται με εκρηκτικούς ρυθμούς, αντιμετωπίζοντας απειλές σε όλους τους πυλώνες της ανθρώπινης ευημερίας (HumanWellBeing: Σωματικό, Κοινωνικό, Συναισθηματικό, Επαγγελματικό, Οικονομικό, Πνευματικό, Διανοητικό και Περιβαλλοντικό).

Έτσι στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες -πόλεις:

α) έχουμε ένα δυναμικό, περίπλοκο και εξελισσόμενο περιβάλλον,

β) υπάρχουν απειλές (υπό μορφή πιέσεων) οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στην κανονικότητα και καθημερινότητα και

γ) δεν ικανοποιούνται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημερινή πρόκληση λοιπόν αποτελεί η εύρεση ενός Προγνωστικού Μοντέλου(PredictiveModeling), το οποίο θα εκτιμά όλο το φάσμα των απειλών που θα έρθουμε αντιμέτωποι ως κοινωνίες – πόλεις, σε συνάρτηση με τα ζωτικά δεδομένα (VitalData)της κοινωνίας– πόλης.

Τα ζωτικά δεδομένα θα χαρτογραφηθούν με τη βοήθεια ενός αόρατου ματιού (EyeontheCity), το οποίο θα παρακολουθεί και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο, μεγάλο όγκο δεδομένων, που αφορούν κυρίως στα παρακάτω: επίπεδα ρύπανσης, ποιότητα αέρα – εδάφους – υδάτων, καιρικά φαινόμενα, πάγια (όπως: πινακίδες, δέντρα, κάδους απορριμμάτων, οδικό φωτισμό, φανάρια, οδικές σημάνσεις και λωρίδες κυκλοφορίας, φρεάτια, διαφημιστικές πινακίδες κ.α.), πόρους, πολεοδομικό σχεδιασμό, αστικό πράσινο, εγκαταστάσεις – υποδομές – εξοπλισμό, ενεργειακές καταναλώσεις, υγιεινή και ασφάλεια, τουρισμό, κυκλοφορία, διαβάσεις, στάσεις, χώρους στάθμευσης, προσβασιμότητα, ευπαθείς ομάδες, απορρίμματα, επιχειρήσεις, κοιμητήρια, πολιτισμό – εκδηλώσεις, εκπαίδευση, πληθυσμιακή αύξηση, διοίκηση και όλα αυτά σε ένα καθηλωτικό, τρισδιάστατο περιβάλλον.
Έτσι, οτιδήποτε είναι ορατό από το μάτι, θα μπορεί να συλλεχθεί (π.χ. με τη χρήση insitu αισθητήρων παρακολούθησης διαφόρων παραμέτρων, άλλες διαθέσιμες εξωτερικές βάσεις δεδομένων, πανοραμικές κάμερες 360°, σαρωτές – Lidar υψηλής ακριβείας, UAV –Drones, κτλ.) και να επεξεργαστεί με σύγχρονες τεχνικές όπως: Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και Πειραματικό Σχεδιασμό (Experimental Design).

Για να «βελτιστοποιηθεί/ εκπαιδευτεί» όμως το Προγνωστικό Μοντέλο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και Παλαιότερες Χρονοσειρές Δεδομένων (Historical Data), σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα καταγράφονται από τους αισθητήρες, καθώς και άλλες τεχνικές αιχμής όπως, Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) και Ανίχνευση Ανωμαλιών (AnomalyDetection), με στόχο την αναγνώριση κρυφών σχέσεων και τάσεων μεταξύ των παραμέτρων (Variables, Inputs) που επηρεάζουν μια μεταβλητή απόκρισης (Responses, Outcomes), ώστε να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα του μοντέλου πρόβλεψης και να παραχθεί «Συνέχεια» (Continuity), δηλαδή να καταστεί ικανή μια κοινωνία – πόλη να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και κάτω από υπερβολικά αντίξοες συνθήκες.

Στην ουσία μιλάμε για ένα «Σχέδιο Συνέχειας» (ContinuityPlan), το οποίο θα απαρτίζεται από ένα σύνολο διαδικασιών και οδηγιών που θα καθοδηγήσει μια κοινωνία – πόλη, κατά την διάρκεια μιας ασυνέχειας- διακοπής αλλά και μετά από αυτήν, να αποκτήσει άμεση ανταπόκριση, ανάκαμψη, στις ελάχιστες απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι οι Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες Κοινωνίες – Πόλεις του Μέλλοντος, μπορούν να υπάρξουν μέσα από την Ψηφιακή Μετάβαση και την Ψηφιακή Ικανότητα η οποία αποτελεί ζωτικής σημασίας δεξιότητα του 21ου αιώνα. Αυτό όμως που λείπει από το μοντέλο είναι η δημιουργία μιας δυναμικής και πλήρως ρεαλιστικής Ψηφιακής Αναπαράστασης της κοινωνίας – πόλης (Ψηφιακή Αποτύπωση), όπου αλλάζοντας γρήγορα, οικονομικά και αποδοτικά διάφορες παραμέτρους, να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστούν οι αντίστοιχες μεταβλητές απόκρισης (κεφάλαια και τομείς της κοινωνίας – πόλης).

Η λύση έρχεται μέσω της Τεχνολογίας των Ψηφιακών Διδύμων (DigitalTwins), με την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε Προγνωστικά Μοντέλα, τα οποία να μετατρέπουν την καταγεγραμμένη πληροφορία σε γνώση, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητές μας για διάγνωση και πρόγνωση, αλλά και για ενεργό συμμετοχή.
Με την προϋπόθεση ότι τα Ψηφιακά Δίδυμα θα μοντελοποιηθούν σωστά, μπορεί να αποτελέσουν ισχυρή τεχνολογία, όπου θα έχουμε σαφή κατανόηση και αποτύπωση όλων των στοιχείων που συνθέτουν μια κοινωνία – πόλη, καθιστώντας δυνατή την ψηφιακή πλοήγησή της, καθώς και την ψηφιακή παραμετροποίησή της, με απώτερο στόχο τη λήψη ορθολογικών σχεδιασμών και αποφάσεων, Αναδιοργανώνοντας (Restructuring) και Ανασχεδιάζοντας (Reengineering) όλες τις Διαδικασίες, ώστε να Διαχειριστούμε τις όποιες Αλλαγές απαιτούνται (Management of Change), αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους όποιους Κινδύνους (Risk Management) προκύψουν, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα Προσαρμοστικότητα (CompetitiveIntelligence) και Λειτουργική Αριστεία (Operational Excellence).

Συνοψίζοντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος(Stakeholder)μέσω των «DigitalTwins»μπορεί να δρα ως αναπόσπαστος «βρόχος ανατροφοδότησης» με απώτερο σκοπό να παραχθεί πολιτισμός – με την ευρύτερη έννοια της στάσης, των συμπεριφορών, των αξιών, των εκφράσεων, των κανόνων, των προτύπων διαβίωσης, της τοπικής και παραδοσιακής γνώσης, της μετάδοσης δεξιοτήτων και των καλών πρακτικών, τα οποία μπορεί να συμβάλουν ουσιαστικά στην δημιουργία Βιώσιμων και Έξυπνων Κοινωνιών -Πόλεων«DigitalTwinstoDesigntheCommunity – CityoftheFuture».

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας
Γενικός Γραμματέας Δήμου Ελευσίνας
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

Σχετικά Άρθρα

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)

otavoice

Η ισχύς εν τη ενώσει – Πως ένα εμβληματικό έργο γίνεται πράξη

otavoice

Τι απαιτείται για την ψηφιακή μετάβαση των Δήμων

otavoice

Ο Ρόλος των ΟΤΑ στο νέο μοντέλο Διακυβέρνησης για την εξάλειψη της αβεβαιότητας

otavoice

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Εργαλεία» στην υπηρεσία των Δήμων

otavoice

Τα φύκια είναι ο θησαυρός της Μεσογείου

otavoice