Η σημασία Πιστοποίησης των Δήμων με το «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας»

Η σημασία Πιστοποίησης των Δήμων με το «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας» σύμφωνα με το ΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008

“Η ζωή θα επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς, οι επιδημίες πάντα τελειώνουν”, γράφει συχνά ο καθηγητής του Yale Νικόλας Χρηστάκης.

Οι Δήμοι της χώρας μας σε αυτή την δύσκολη πορεία εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, διαδραμάτισαν κατά γενική ομολογία σημαντικό ρόλο και συνέδραμαν παντοιοτρόπως διαθέτοντας πόρους, ανθρώπινους & οικονομικούς, παρέχοντας κάθε στήριξη σε όλα τα επίπεδα κυρίως δε στην κοινωνική μέριμνα & αρωγή προς τους δημότες τους.

Παράλληλα όμως, οι Δήμοι με τα διάφορα αναμενόμενα χρηματοδοτικά Προγράμματα (Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», Νέο ΕΣΠΑ, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κτλ.) προσδοκούν να αντλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν, μελετήσουν, υλοποιήσουν έργα, δράσεις, υπηρεσίες που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο σε βασικές υποδομές τους, όσο και στην καθημερινότητα των δημοτών τους, στοχεύοντας την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα μία αναστροφή του κλίματος με γρήγορα βήματα εμπρός.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, θα πρέπει να τονιστεί η εξαιρετικά μεγάλη σημασία εφαρμογής & πιστοποίησης όλων των Δήμων με το «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας», σύμφωνα με το ΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008.

Τι είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 είναι το εθνικό πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας Φορέων για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρότυπο Διαχειριστικής Επάρκειας απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες), ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ.Η απαίτηση για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας των Φορέων που θα λάβουν δημόσια επιχορήγηση για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, αλλά και των λοιπών χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, αναφέρεται ρητώς στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Σε τι ωφελεί τον κάθε Δήμο

 Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, κτλ.)

 Εκτέλεση έργων-προμηθειών-υπηρεσιών εντός προϋπολογισμού & χρονοδιαγράμματος, με ταχύτητα, ασφάλεια, σωστές διαδικασίες

 Διαρκής παρακολούθηση & reporting διαμέσου της διαδικασίας και των σχετικών εγκεκριμένων εντύπων που συνοδεύουν το πρότυπο

 Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία εντός των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων

 Ορθολογική διαχείριση των κοινοτικών & εθνικών κονδυλίων
 Λήψη πραγματικής ενημέρωσης από τα όργανα διοίκησης (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων)

Ο Δήμος Κορινθίων με την νέα Δημοτική Αρχή του, έθεσε σε εφαρμογή για πρώτη φορά «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας» σύμφωνα με το ΕΠ ΕΛΟΤ 1429 στις 3/8/2020 (ΑΔΑ: 61ΙΦΩΛ7-Η2Α), ενώ έλαβε επισήμως την Πιστοποίηση του Συστήματος από διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, τον Δεκέμβριο του 2020.

Ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κορινθίων είχα την επιμέλεια και αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την πιστοποίηση του «Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας».

Το «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας» του Δήμου Κορινθίων έχει ως πεδία εφαρμογής:

 Συγχρηματοδοτούμενα και μη, δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1)

 Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2)

 Συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3)

► Ο Δήμος Κορινθίων διαθέτει πλέον την πιστοποιημένη ικανότητα να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου.

► Επισημαίνεται ότιTόλες οι ενέργειες προετοιμασίας και υποβολής της Μελέτης, του φακέλου και της αίτησης για την απόκτηση της Διαχειριστικής Επάρκειας, έγιναν με ίδια μέσα από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων και με την συνεργασία των στελεχών των υπολοίπων Διευθύνσεων.

► Είναι μία διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, του ελέγχου των διαδικασιών και εν τέλει της παραγωγής έργου με ταχύτητα, ασφάλεια, ορθότητα.

Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δήμου Κορινθίων

 Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, γεννήθηκε και κατοικεί στην Κόρινθο.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός MSc., με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Έργων (Project Management), στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Management) και στα Οικονoμικά (Economics & International Business).

Έχει πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών αύξησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία & οργάνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων & Δήμων, αφού έχει διατελέσει Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής και Σύμβουλος διοίκησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Κορινθίων.
Σχολιάστε