Πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων στην 20η Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 20η Συνεδρίαση του Σώματος , σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ-

46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Συζήτηση για το χώρο στο Σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων (Λεωφ. Αλεξάν- δρας & Βουρνάζου) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Συζήτηση για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανι- σμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, της εταιρείας Τεχνόπολις – Γκάζι Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχα- νικού – Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε. για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, ποσού 14.991.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Έγκριση ή μη για τη σύσταση νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 190155-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας της Πόλεως των Αθη- νών στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, σύμφω- να με τον Κανονισμό Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων (Αυτοτελές

 

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 190510-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 1. Έγκριση για τη μετάβαση του Πρέσβη κ. Αναστάσιου Κριεκούκη, Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, στη Βιέννη, από τις 17 έως και τις 19 Σε- πτεμβρίου 2020 προκειμένου να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Δημοκρατίας (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συ- νεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 191305-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, ατελώς, για την τοπο- θέτηση της κινητής μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ. α) επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών) και β) στη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη, Μενάνδρου και Μάρνη, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 15:00, με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από 01.08.2020 έως 31.12.2020, για την ψυχοκοινωνική στήριξη και διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού στην ομάδα των χρηστών (Σχετική η υπ΄ αριθμ. 62/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 170128-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 1. Έγκριση για Α) την κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Παπαδιαμα- ντοπούλου αρ. 14, της δικαιούχου (Α.Α.Π.) κ. Σαμαρτζή Ευθαλίας και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βας. Σοφίας αρ. 74-76 (έμπρο- σθεν του νεόκτιστου κτηρίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου – με πλάτη στην πε- ρίφραξη του Νοσοκομείου), σύμφωνα και με την αρ. 16743/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Σχετική είναι η υπ` αριθμ. 80/20 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188645-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

 

 1. Έγκριση για Α) την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου επί της οδού Πατησί- ων αρ. 297 του δικαιούχου Α.Ε.Π. Βασιλείου Σαρλάνη και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1 (Σχετική είναι η υπ` αριθμ. 82/20 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188648-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 1. Έγκριση για Α) την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου επί της οδού Κηφισίας αρ. 26 της δικαιούχου (Θ.Π.) κας Βουτσινά Αγλαΐας και Β) τη μετατόπιση του περιπτέρου στη θέση επί της οδού Πειραιώς αρ. 2 (Σχετική είναι η υπ` αριθμ. 79/20 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (190513-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

 

 1. Μη έγκριση για Α) την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου επί της οδού Λου- κιανού αρ. 14, της δικαιούχου κας Φιλοθέης Καστόρα και Β) τη μετατόπιση του περιπτέρου στη θέση επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 2 (Σχετική εί- ναι η υπ` αριθμ. 81/20 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δη- μοτικών Προσόδων) (190514-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη του κοινόχρηστου χώρου 122 τ.μ. στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδή, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης “ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” για το διάστημα από 03-09-2020 έως και 14- 09-2020, με ορισμό του ποσού των 3.427,70€ ως τέλος κατάληψης του ανω- τέρω κοινόχρηστου χώρου. (Σχετική η υπ` αριθμ. 991/20 ομόφωνη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβού- λιο) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179852-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟ- ΜΑΝΤΖΟΣ

 

 1. Έγκριση του ανασχεδιασμένου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε-

.Ρ.Α. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 2 ομόφωνη απόφαση της 292ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α. με ημερομηνία 29-07-2020) (Επιχείρηση Ραδιοφωνίας “ΑΘΗΝΑ”) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181677-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΑΡΑ- ΜΠΑΤΖΗ

 

 1. Έγκριση για την τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. (Σχε- τική η υπ’ αριθμ. 3 ομόφωνη απόφαση της 292ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α. με ημερομηνία 29-07-2020) (Επιχείρηση Ραδιοφωνί- ας “ΑΘΗΝΑ”) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181683-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 

 1. Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαδημοτικής Εταιρείας “ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” με δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. την 10η/09/2020 (ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕ- ΡΙΟ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183398-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ι.- Δ. ΑΓΓΕΛΗ – ΛΥΚΟΥΔΗ

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. (με διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε.”) την 8η/9/2020 (ΔΑΕΜ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 189855-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρεί- ας Ο.Τ.Α. “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” (με διακριτικό τίτλο Ε.Α.ΣΥ. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α.) την 14η/ 9/2020 (Ε.Α.ΣΥ.) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 190959-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΑΒΡΑΜΙ- ΔΟΥ

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” (με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.”) την 8η/9/2020 (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 191268-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΔΕΔΕΣ

 

 1. Έγκριση ή μη για Α) τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου “Λέλα Κα- ραγιάννη” που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λέλας Καραγιάννη 1 και Σταυροπούλου, στο φιλανθρωπικό οργανισμό “Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ” για τρία (3) έτη, με σκοπό τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π και Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της συμβάσεως παραχώρησης (Δ/νση Δημοτικής Περιουσί- ας) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση για την παράταση ταφής της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ (ΜΠΑΡΝΑΣΑ) για ένα (1) έτος στον υπό στοιχεία 1/63 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημο- τικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.179849-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση για την παράταση ταφής του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ για έξι (6) μήνες στον υπό στοιχεία 10/106 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.173977-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη της ταφής του Γεωργίου Γ. Παπανδρέου στον υπό στοιχεία 14/13 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσί- ας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.188644-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη Α) για τη διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και Β) τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στον ημε- ρήσιο τύπο (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.188642-20) ΕΙΣΗ- ΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη Α) για τη διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας και Β) τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στον ημε- ρήσιο τύπο (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.188640-20) ΕΙΣΗ- ΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση για την επιχορήγηση των επτά (7) Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης και των επτά (7) Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων, Γ΄ κατανομή έτους 2020 (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και δια Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη για Α) την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Β) τη συμμετοχή των φορέων στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και δια Βίου Μάθη- σης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Έγκριση της 14ης Αναμόρφωσης του Δήμου Αθηναίων προϋπολογισμού οικο- νομικού έτους 2020 (Σχετική η υπ` αριθμ. 1085/20 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 1. Έγκριση της γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 2.864,40€ πάγιας προκα- ταβολής του Προέδρου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Διονυσίου Αδα- μόπουλου (Διεύθυνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 171202-20) ΕΙΣΗΓΗ- ΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 1. Έγκριση ή μη των απολογισμών και ισολογισμών έτους 2019 των κληροδοτη- μάτων του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 182132-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Έγκριση για 1) την κατάργηση μίας (1) θέσης “μόνιμων κατοίκων” στην ελεγ- χόμενη στάθμευση και μετατροπή της σε ειδική θέση, 2) την παραχώρηση μίας (1) επιπλέον θέσης στάθμευσης στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσο- τάκη, στην οδό Ηλία Ρογκάκου (στη συμβολή με την οδό Λυκαβητού 43), σε συνέχεια της ήδη παραχωρημένης θέσης στάθμευσης με τοποθέτηση πινακί- δας τύπου Ρ-40 σε συνδυασμό με πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4 καθώς και με οριζόντια σήμανση (Σχετική η υπ’ αριθμ. 72/20 ομόφωνη πράξη της Επιτρο- πής Ποιότητας Ζωής που παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188650-20) ΕΙ- ΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 1. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Αθηνών, για το χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, στη συνοικία Αμπελόκηποι της 7ης Δημοτικής Κοι- νότητας (Σχετική η υπ’ αριθμ. 78/20 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188647-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

 

 1. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1752/17 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΖΜ 9900 ατόμου με αναπηρία στην οδό Άλκης 8, διότι το άτομο με αναπηρία δεν κατοι- κεί πλέον σε αυτή τη διεύθυνση (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλ- λοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 167116-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

 

 1. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 405/09 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΡ 4248, ατόμου με αναπηρία στην οδό Γράμμου 18, διότι το άτομο με αναπηρία τυγ- χάνει άγνωστο (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 169303-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

 

 1. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2405/09 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΗ 1990, ατόμου με αναπηρία στην οδό Δαμαγήτου 58-56, διότι το άτομο με αναπηρία τυγχάνει άγνωστο (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 170157-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

 

 1. Έγκριση για την κοπή δένδρου (Αείλανθος) στην οδό Λ. Κατσώνη 12, για διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ και πεζών στο υπό διαμόρφωση πεζο- δρόμιο (Σχετική η υπ’ αριθμ. 64/20 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότη- τας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 172857-20) ΕΙΣΗΓΗ- ΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣΣχολιάστε