OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Αποκάλυψη OTAVOICE: Η Αρνητική Εισήγηση του ΕΟΑΝ για το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Αρνητική Εισήγηση του ΕΟΑΝ για το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης , φέρνουμε στο φως, κατά αποκλειστικότητα, την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ για τον έγκριση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της  Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ Α.Ε., που βρίσκεται στα χέρια μας.

Αυτό είναι το επίσημο έγγραφο της ΕΟΑΝ

Στην εν λόγω αρνητική εισήγηση έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες παραβάσεις και μη συμμορφώσεις της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε, κατά αποκλειστικότητα, κάποιες από τις παραβάσεις της ΕΕΑΑ Α.Ε.:

«Α. Συμμόρφωση του Φορέα ΣΣΕΔ

Δεν προκύπτει συμμόρφωση του φορέα ΣΣΕΔ με συγκεκριμένες απαιτήσεις των άρθρων 4Α και 4Γ με τις απαιτήσεις: 

α) των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4Α σχετικά με τους μετόχους, καθώς i) δεν έχει κατατεθεί έγγραφο του φορέα ΣΣΕΔ και της ΑΥΣ, όπως αντίγραφο μετοχολογίου, από το οποίο να πιστοποιούνται οι μέτοχοί τους, ii) δεν έχουν κατατεθεί τα αναγκαία έγγραφα για κάθε μέτοχο που να βεβαιώνουν την μη ύπαρξη κωλυμάτων, 

β) της παρ. 3 του άρθρου 4Γ καθώς δεν έχει συγκροτηθεί το εποπτικό όργανο και δεν έχουν καθοριστεί αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας του, ενώ βάσει της παρ. 3 του αρ. 4Γ αναφέρεται ότι «… 3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα ΣΣΕΔ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτόν, ο αριθμός και τα μέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της λειτουργίας του …».

 

Β. Συμμόρφωση Αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΑΕΣ)

 Όσον αφορά στο μέγιστο ποσοστό εφαρμογής της χωριστής συλλογής των ΑΣ σε τέσσερα ρεύματα σε επίπεδο χώρας αλλά και στο συγκεκριμένο οπισθοβαρή ρυθμό ανάπτυξης της μεθόδου, ο Φορέας ΣΣΕΔ δεν τεκμηριώνει επαρκώς τη θέση του βάσει των στοιχείων και προβλέψεων των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ και ΤΣΔΑ αλλά και βάσει στοιχείων ετοιμότητας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Ν. 2939/2001 ως ισχύει, άρθρο 7, παρ. 3).»

Δεν έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο ΑΕΣ το σημείο μέτρησης (calculation point) και ο τρόπος επιβεβαίωσης των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, για καθεμία εφαρμοζόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης ΑΣ (Ν.2939/2001 ως ισχύει, άρθρο 7, παρ. 6, εδάφιο γ).

Ο στόχος για 50% ανακύκλωση αλουμινίου έως το 2025 που θέτει η Οδηγία 852/2018, δεν επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της εξαετίας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στο ΑΕΣ στοιχεία, η προβλεπόμενη επίδοση του ΣΣΕΔ στην ανακύκλωση αλουμινίου κυμαίνεται σταθερά κοντά στο 15%.

Στο ΑΕΣ δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή αναφορά για την επίτευξη του στόχου της χωριστής συλλογής πλαστικών φιαλών ποτών μιας χρήσης, ο οποίος τίθεται στο 77% έως το 2025 (Οδηγία 904/2019).

Στις πρότυπες συμβάσεις με τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού, δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα: 

  • οι ποσοτικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με την εφαρμογή της συγκεκριμένης σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους (η γενική αναφορά σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θα πρέπει να επιτύχουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, κρίνεται ότι δεν καλύπτει την απαίτηση της παρ 5(αα) του άρθρου 8 του Ν.2939/2001 ως ισχύει).
  • τα θέματα διαχείρισης των αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας μέσω των μπλε κωδώνων,
  • η υποχρέωση της ΕΕΑΑ για συντήρηση των οχημάτων μετά τη συμπλήρωση της δεκαετούς – δωδεκαετούς διάρκειας ζωής τους (σύμφωνα με τις παραδοχές του φορέα ΣΣΕΔ, ο χρόνος ζωής των οχημάτων από 8 έτη έχει ανέλθει στα 15 έτη).
  • η υποχρέωση της ΕΕΑΑ για συντήρηση των κάδων με δεδομένο ότι ο φορέας ΣΣΕΔ αύξησε τη διάρκεια ζωής τους από τα 5 στα 8 έτη.
  • η υποχρέωση της ΕΕΑΑ για την απόδοση του βελτιστοποιημένου κόστους συλλογής, όπως θα οριστικοποιηθεί και θα υιοθετηθεί στο ΑΕΣ του ΣΣΕΔ

ο Φορέας ΣΣΕΔ αναφέρει στο ΑΕΣ ότι η απόδοση χρημάτων στους ΟΤΑ για την κάλυψη του προαναφερόμενου κόστους συλλογής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, χωρίς να αναλύει τα κριτήρια και τον τρόπο της σταδιακής αυτής εφαρμογής

Η αρνητική εισήγηση του ΕΟΑΝ καταλήγει ως εξής:

Δεδομένου ότι το ειδικό αποθεματικό δεν ταυτίζεται με τα χρηματικά διαθέσιμα, δεν προκύπτει σαφής συμμόρφωση με την παρ. 14 του άρθρου 4Α, του ν. 2939/2001, ως ισχύει. Ως εκ τούτου, ο φορέας ΣΣΕΔ θα πρέπει να συμπεριλάβει στο ΑΕΣ την εξέλιξη του ειδικού αποθεματικού»

Επίσης, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες που ενδεχόμενα θα καταβάλει εταιρία δημοσίων σχέσεων, που έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της ΕΕΑΑ Α.Ε. από την έναρξη λειτουργίας της, ώστε να στηρίξει ένα συλλογικό σύστημα που φαίνεται ότι δεν εκπληρώνει πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ανακύκλωση, γιατί μας αφορούν όλους, γιατί αφορά τη χώρα μας (που κινδυνεύει να πληρώσει νέα πρόστιμα στην ΕΕ), αλλά και γιατί αφορά το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και το οποίο θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας.

 

 

Σχετικά Άρθρα

Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το «Ψηφιακό Μουσείο: Μνήμες 1821»

otavoice

Δ. Μαλεβιζίου: Ξεκίνησαν οι εργασίες της πλατείας στην Αγία Μαρίνα

otavoice

Ξεκινούν τα Αθλητικά Προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου (Βίντεο)

otavoice

Επίσκεψη του Δημάρχου Αιγιαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου

otavoice

Δ. Σιντικής: Έργο πνοής για το Σιδηρόκαστρο η Αναβάθμιση – Επέκταση του Διυλιστηρίου Σιδηροκάστρου

otavoice

Συναυλία με τον Μιχάλη Δημητριάδη & την Ειρήνη Ραφαήλ στη Νέα Ιωνία

otavoice