OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι Ροή Ειδήσεων ΟΤΑ

Ο Δήμος Χερσονήσου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, μέσα από στοχευμένες δράσεις και αξιοποιώντας πόρους από το «Πράσινο Ταμείο», έχει εισέλθει ο Δήμος Χερσονήσου. Ειδικότερα, ο Δήμος προέβη στην υπ ́αριθμ. 372/2020 Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.

Το έργο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και κυρίως για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου Ηλεκτροκίνησης.

Με την απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Χερσονήσου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Αφού ο Δήμος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν εξέδωσε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας, η οποία κατέληξε στην υπογραφή του συμφωνητικού παροχής υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με τον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ».

Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε έγκαιρα και έγκυρα τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο Π1α: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης

Παραδοτέο Π1β: Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο

Παραδοτέο Π2:   Έκθεση Διαβούλευσης, που περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες, τη διαδικασία διαβούλευσης, το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, ειδικά και γενικά σχόλια επί της διαβούλευσης

Παραδοτέο Π3:  Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου που περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης
  • Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης – αδειοδότησης
  • Προδιαγραφές του προτεινόμενου δικτύου υποδομών
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων
  • Ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 190/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Χερσονήσου την 25/5 βεβαίωσε την εμπρόθεσμη παραλαβή των παραδοτέων της ως άνω σύμβασης και την πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και των αναφερόμενων στην ΔΠΕ08/2021 Μελέτη Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής περί παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προέβη στην έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με την υπ’ αρ. 9/2022 απόφαση της.

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Χερσονήσου στο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα, ο Δήμος Χερσονήσου έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με την υλοποίηση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος Χερσονήσου δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών φόρτισης σε όλο το εύρος του το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων συνολικά, προκειμένου ο Δήμος να γίνει κλιματικά ουδέτερος.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που  αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Χερσονήσου προωθεί τις βιώσιμες μορφές μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα

Από αύριο ο τελευταίος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στην Π.Ε Αχαΐας

otavoice

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς

otavoice

Ο Τζιτζικώστας στη μεγάλη «πράσινη» γιορτή της ηλεκτροκίνησης «Voltάρω 6»

otavoice

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης- Συνάντηση ΚΕΔΕ κυβερνητικών στελεχών

otavoice

Hot Air Balloon Festival: Μια μοναδική εμπειρία με αερόστατα στη Θήβα

otavoice

ΚΑΠΗ Δήμου Κατερίνης: Προληπτική ιατρική, καμπάνια ενημέρωσης

otavoice