Τερζής: «Άκυρες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών μετά τις 1/10»;;;

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Σερρών Βασίλης Τερζής με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι με βάσει τη νομοθεσία υπάρχει ασυμβίβαστο της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και της θέσης του Αντιδημάρχου.

Να σημειωθεί ότι Γραμματέας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο κ.Μερετούδης, ο οποίος στις 1/10/2021 ορίστηκε και Αντιδήμαρχος «Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας».

Αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Τερζής αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

με αφορμή την εκλογή, στις 9 1 2022, των μελών του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εισήγηση της προϊσταμένης:

υπάρχει κώλυμα και ασυμβίβαστο με τον ορισμό, από την 1 Οκτωβρίου 2021, νέου Αντιδημάρχου ο οποίος συγχρόνως κατέχει και τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου;

Υπάρχει έκτοτε πρόβλημα με την εγκυρότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Οργάνων των οποίων προΐσταται ο Αντιδήμαρχος;

Υπάρχει ηθικό κώλυμα ή πρόβλημα;

Τέλος έχει πληγεί το κύρος και η αξιοπιστία του Δ.Σ;

Με την απόφαση Δημάρχου 1015, Α.Π.:32309/30.9.2021, έχει οριστεί νέος Αντιδήμαρχος «Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας».

Συγχρόνως με την Απόφαση 568/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, το ίδιο πρόσωπο έχει οριστεί Γραμματέας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α) Σύμφωνα με:

  • α) το άρθρο 59, παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010,
  • β) το άρθρο 68, παράγραφος 1,4 του Ν. 4555/2018,
  • γ) το άρθρο 5, παράγραφος 2γ, του Ν. 4623/2019,
  • δ) την Εγκύκλιο: 87, ΑΠ: 59646/20.8.2019, ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ
  • ε) την Εγκύκλιο: 933, Α.Π.: 96605/29.12.2021,  ΑΔΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ

«…ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύνανται να οριστούν αντιδήμαρχοι, ενώ τα αξιώματα αυτά του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου δεν συνιστούν κώλυμα εκλογής στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου».

Β) Σύμφωνα με:

  • α) την Εγκύκλιο: 82, Α.Π.: 59633/20.08.2019,ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ
  • β) την Εγκύκλιο: 48, Α.Π.: 22119/07.4.2020,    ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ
  • γ) την Εγκύκλιο: 809, Α.Π.: 85741/19.11.2021,  ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ

«…Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου»…

Υ.Γ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ως νομικός, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και η πλειάδα των νομικών συμβούλων – συνεργατών, εύχομαι να δώσουν μια αντίθετη απάντηση.

Με τιμή

Βασίλης Τερζής

Πηγή: www.anexartitos.gr

 
Σχολιάστε