Δήμος Κω: Eκλογή μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. και μελών της Οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σε ειδική μεικτή συνεδρίασηια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την ερχόμενη Κυριακή (9/1) στις 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου Παναγιώτη Αβρίθη.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (Ακτή Κουντουριώτη 7), την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, σε ειδική  μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Σχολιάστε