Συνεδριάζει αύριο δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης – Η ατζέντα θεμάτων

Συνεδριάζει αύριο δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 52 θέματα.

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 13-12-2021 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/18- 09-2021), τις υπ’ αρ. 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επικύρωση πρακτικών της από 17-05-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ1ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022
Εισηγητής Εκτελεστική Επιτροπή
ΘΕΜΑ2ο Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2021 με σκοπό την ενίσχυση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ3ο Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας ρυμοτομούμενων τμημάτων της ιδ. (5) της 7920/2013 φερόμενων ιδιοκτητών
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ4ο Καθορισμός τελών για χρήση των κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ5ο Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για μισθώσεις, εκμισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, για το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ6ο Ορισμός επιτροπής εκτίμησης για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ7ο Αντικατάσταση της αποβιώσασας Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Αγαθαγγελίδου από τη θέση του αναπληρωματικού αιρετού µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ8ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θ.»
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ9ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή αυτού στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων περιοχής
δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, για το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ10ο Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

ΘΕΜΑ11ο Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2022, προκειμένου να μισθωθούν, να εκποιηθούν ή να αγορασθούν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το αρ. 7 του Π.Δ. 270/1981
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ12ο Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς ημέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω των αργιών της 25ης Δεκεμβρίου 2021 (Χριστούγεννα), της 1ης Ιανουαρίου 2022 (πρώτη μέρα του έτους) και της 6ης Ιανουαρίου 2022 (των Φώτων)
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ13ο Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα ακινήτου και δυνατότητα υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωσή του, φερόμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Καρανιβάλου – Χανδρινού – Δορυλαίου – Ναυπλίου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν της υπ’αρ.1399/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ14ο Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος ρέματος Κηφισιάς στην περιοχή Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ15ο Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη διατήρηση του χώρου παιδικού σταθμού μεταξύ των οδών Δελφών – Ναρ – Πραξιτέλους – Καραϊσκάκη, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 2973/2012 δικαστική απόφαση
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ16ο Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη διατήρηση του χώρου δημοτικού σχολείου στο Ο.Τ.79 που περικλείεται από τις οδούς Αλ. Σταύρου Δανιόλου – Αλκμήνης – ανωνύμου πεζοδρόμου, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης 15ετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ17ο Επανεπιβολή της ρυµοτοµικής δέσµευσης σε ακίνητο για τη διάνοιξη της οδού Μαραθώνος, στη συμβολή της µε τις οδούς Βαλτετσίου, Γρ. Λαµπράκη και Ευαγόρα, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης 15ετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ18ο Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας που εμπίπτουν εντός της περιοχής Τροχιοδρομικών, στην 5η Δημοτική Κοινότητα σε τμήματα κοινόχρηστων χώρων, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 2493/2015 δικαστική απόφαση
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ19ο Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 399/02-07-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΟΤΩΡ5-20Π) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επέκταση της πρότασης τροποποίησης και για τον καθορισμό τμήματος της οδού Οδυσσιτών, από την οδό Κορίνθου έως την
οδό Στρ. Γενναδίου, ως πεζόδρομου
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ20ο Έγκριση των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αναγεννήσεως από την 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Γιαννιτσών, για την υλοποίηση του έργου βελτιστοποίησης του ποδηλατόδρομου
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ21ο Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, στην οδό Ιουλιανού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κασσάνδρου και Ολυμπιάδος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου επέκτασης του δικτύου Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης της Ε.Δ.Α.ΘΕΣΣ. (Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.)
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ22ο Έγκριση Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στις οδούς Αρμενοπούλου (από την οδό Δημ. Γούναρη έως την οδό Εθν. Αμύνης), Δημ. Γούναρη (από την οδό Αρμενοπούλου έως την οδό Κων. Μελενίκου), Κων. Μελενίκου (από την οδό Δημ. Γούναρη έως την οδό Αρμενοπούλου) και Ν. Ακριτίδη (από την οδό Αρμενοπούλου έως τον οικ. αρ. 9), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης έτους 2020» της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ23ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ΄αρ.582/11-10-2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος
2020
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ24ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών – προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 317223)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ25ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών – προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 323827)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ26ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών – προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 324970)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ27ο Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αίθουσας προσχολικής αγωγής πλησίον του 103ου νηπιαγωγείου
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ28ο Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας στον πολιτιστικό σύλλογο ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ29ο Δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων του πρώην Βρεφονηπιακού Σταθμού (Ο.Λ.Θ. – Προβλήτα Α΄ – Λιμάνι) στον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε.
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ30ο Έγκριση πρακτικών της Α΄ Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μηνός Νοεμβρίου 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ31ο Έγκριση πρακτικών της Β΄ Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μηνός Νοεμβρίου 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων

ΘΕΜΑ32ο Έγκριση των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου που αφορούν στις χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2021 και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2022 του Τμήματος Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, άνευ δαπάνης
Εισηγητής Διεύθυνση Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείων

ΘΕΜΑ33ο Έγκριση συνδιοργάνωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εορταστική συναυλία με τον τίτλο «Με επίσημο ένδυμα» στις 29 Δεκεμβρίου 2021, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού

ΘΕΜΑ34ο Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Air Race LDA με σκοπό τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Air Race στη Θεσσαλονίκη το 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού

ΘΕΜΑ35ο Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 200.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» για το έτος 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ36ο Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 300.000,00 € (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ37ο Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Αγιορειτικής Εστίας
Εισηγητής Αγιορειτική Εστία

ΘΕΜΑ38ο Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πληθυσμού για «Διατροφή και υγεία»
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

ΘΕΜΑ39ο Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες και πολυτέκνους
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

ΘΕΜΑ40ο Έγκριση απόδοσης της προσωνυμίας «Ιωάννης Χατζούδης» στο 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

ΘΕΜΑ41ο Μεταβολές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2022-2023
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

ΘΕΜΑ42ο Μεταβολές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2022-2023
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

ΘΕΜΑ43ο Μεταβολές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2022-2023 – 5ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

ΘΕΜΑ44ο Κατανομή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δ.Θ. (Δ’ ΔΟΣΗ 2021) α) για τις λειτουργικές τους ανάγκες και β) για την κάλυψη δαπανών εξόδων κίνησης των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

ΘΕΜΑ45ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων σκακιού
Εισηγητής Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού

ΘΕΜΑ46ο Έγκριση παραχώρησης 20 step και 10 τεμαχίων βαρών στο 1ο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο για το μάθημα Φυσικής Αγωγής του σχολείου Εισηγητής Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού (Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού)

ΘΕΜΑ47ο Αποδοχή πρότασης χρησιδανείου ως προς την χρήση εξοπλισμού από την Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο “CETERIS MIKE” με σκοπό την συνεισφορά στο έργο της ανακύκλωσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και εξουσιοδότηση  υπογραφής
Εισηγητής Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής
Οικονομίας

ΘΕΜΑ48ο Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη» προεκτιμώμενης αμοιβής 81.811,16 €, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
Εισηγητής Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΘΕΜΑ49ο Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Ανάθεση Μελετών Στατικής Επάρκειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» προεκτιμώμενης αμοιβής 125.841,14 €, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
Εισηγητής Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΘΕΜΑ50ο Χαρακτηρισμός ως επειγούσης ανάγκης της σύνταξης πράξης αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων για τη διάνοιξη της οδού Καζαντζάκη μετά από άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λιβανόβου και Ταντάλου και σε τμήμα κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Σαπφούς
Εισηγητής Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΘΕΜΑ51ο Αποδοχή ή μη των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με την υπ΄αρ. 1592/12-11-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΚΚΩΡ5-8ΩΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά στον χώρο σχολείου που περικλείεται από τις οδούς Ηγουμένου, Βλατάδων, Μύρωνος και Κάστορος στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων

ΘΕΜΑ52ο Ανάκληση της υπ’ αρ. 1821/21-12-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην υιοθέτηση από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ενός μνημειακού δένδρου μεγάλων διαστάσεων, (Φτελιά ή Καραγάτσι), που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού 25ης Μαρτίου 15 και Καλλιγά 16
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄ Δημοτική Κοινότητα)
Σχολιάστε