Π.Ε. Σερρών: Παράταση υποβολής στοιχείων, δαπανών των ετών 2015-2020

Σε συνέχεια της έκδοσης της 43315 ΕΞ 2021 /7.12.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5706/Β/2021, ΑΔΑ 6ΡΜΣ46ΜΤΛΠ-2ΞΟ) και της σχετικής εγκυκλίου με ΑΔΑ: 9Ζ1946ΜΤΛΠ-ΓΣΥ,περίτης ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών των επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων, ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 31η.12.2021.

Δυνάμει της  υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 Υπουργικής Απόφασης  και τη σχετική εγκύκλιο με ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν , οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, εν προκειμένω εντός του έτους 2021 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους, όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1η.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28η.2.2022. Η δυνατότητα υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2021 στο Μητρώο θα είναι διαθέσιμη από την 1η.1.2022.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής διατίθενται στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό» στο κάτω μέρος της σελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Πρότυπα αρχεία Excel, CSV και XML είναι διαθέσιμα από την επιλογή καταχώρησης δαπανών «Από Αρχείο», επίσης μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα. Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης, αναρτώνται σε ειδική σελίδατης εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

 
Σχολιάστε