Περιφέρεια Αττικής: Με 13,2 εκ. € η πρώτη φάση χρηματοδότησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

Πατούλης: «Στηρίζουμε τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αττικής με στόχο να παραμείνουν τα παιδιά μας στη χώρα και να λάβουν κατάρτιση και εξειδίκευση που θα τους είναι χρήσιμη στο μέλλον» 

Με το συνολικό ποσό των 13, 2 εκατομμυρίων €  από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής που φέρει τίτλο «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», χρηματοδοτούνται σε πρώτη φάση 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικοί Φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση μέσω του  Ε.Π. «Αττική»  2021 -2027.

Τις αποφάσεις ένταξης υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.  Πατούλης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14 Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Γ. Πατούλης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως Περιφερειάρχης Αττικής έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις και ερευνητικά προγράμματα Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνής Εξειδίκευσης. 

«Η Περιφέρεια Αττικής, τόσο μέσω του Επιχειρησιακού της Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, όσο μέσω και του νέου ΕΣΠΑ 21-27, συμβάλλει έμπρακτα με συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Οι δράσεις αυτές αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας συμβάλλουμε στην πράξη προκειμένου τα παιδιά μας να παραμείνουν στη χώρα, να σπουδάσουν και να λάβουν κατάρτιση η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να ενισχύσουμε τις επιδόσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα. Αποτελεί μια διεθνή πρακτική τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να συνεισφέρουν με την έρευνά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισμός, η αγροδιατροφική ανάπτυξη κ.α.. Με τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζουμε συμβάλλουμε προκειμένου η καινοτομία και η γνώση, που παράγεται να εισέρχεται στο δρόμο της έμπρακτης εφαρμογής και κάλυψης των αναγκών, της ιατρικής,  της κοινωνίας και της παραγωγικής ανάπτυξης».  

Το σύνολο των Πρυτάνεων, των Προέδρων και των στελεχών των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο ως ιατρός, όσο και σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, συμβάλλει ουσιαστικά προκειμένου να ενισχυθούν τομείς που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων. 

Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται Ε.Π. Αττική 2014-2020

Οι Προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν,  πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 και αφορούν κυρίως σε  Προμήθεια Εξειδικευμένου Ερευνητικού εξοπλισμού, αλλά και εξοπλισμού Αναβάθμισης Δικτύου και Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω στόχος των χρηματοδοτήσεων είναι η αξιοποίηση όλων των  δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ακολουθεί ο Πίνακας των πράξεων που χρηματοδοτούνται με τους δικαιούχους και τη συνολική δαπάνη   

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΚωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS)ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1Προμήθεια Εργαστηριακού και Τεχνολογικού Καινοτόμου Εξοπλισμού του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

5063504

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

999.924,01

2Έρευνα και καινοτομία αιχμής στο υδάτινο περιβάλλον για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Οικονομίας

5064842

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

999.377,52

3 Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)

5063652

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.000.000,00

4Κόμβος Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό τομέα Agro Know Hub

5064840

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.000.000,00

5Ενίσχυση/ αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΕΚΚΕ και ανάπτυξη νέων για τη διασύνδεση με τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής

5067176

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

295.722,55

6Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξειδικευμένου Ερευνητικού Εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

5066760

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

998.900,00

7Καινοτόμος Τρισδιάστατη Μικροσκοπία για προηγμένες διαγνωστικές αναλύσεις και προκλινικές μελέτες

5060306

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1.000.000,00

8Αττικό Κέντρο Τεχνολογίας Αισθητήρων Δημοκρίτου  AttSENSE

5066826

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1.000.000,00
9 Υποδομή Υψηλής Τεχνολογίας για Προκλινικές Μελέτες και Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

5066768

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

1.000.000,00

10Κέντρο Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων

5067184

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

1.000.000,00

11Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση εκμετάλλευση αποβλήτων απορριμμάτων και υπολειμμάτων

5062122

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1.000.000,00

12Αναβάθμιση υποδομών και κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας των επιχειρησιακών και ερευνητικών δομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

5056682

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1.000.000,00

13Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ για την υποστήριξη της Περιφερειακής καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων

5063821

ΕΚΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ

924.916,00

14Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών του ΕΚΠΑ για την Υλοποίηση της RIS3 στην Περιφέρεια Αττικής

5063843

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1.000.000,00

 

 
Σχολιάστε