Συνεργασία κοινωνικών δομών Δήμου Λήμνου με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο δικτύωσης και δημιουργίας δράσεων του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λήμνου και με αφορμή την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του κου Μουστάκα Παναγιώτη, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) και της κας Καραγιαννάκη Ελένης Κοινωνικής Λειτουργού, Συντονίστριας του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λήμνου.

Σκοπός της συζήτησης ήταν ο μελλοντικός σχεδιασμός συνεργασίας του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λήμνου και γενικότερα των Κοινωνικών Δομών του Δήμου με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) μέσα από κοινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν στην ουσιαστική προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Λήμνου συστάθηκε στις 29 Ιουνίου 2020 βάσει του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (άρθρο 70 Ν. 3852/2010) και της δημόσιας δέσμευσης υπέρ της Αρχής Ισότητας των Φύλων.
Σκοπός των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας είναι να συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας και των πολιτών (άρθρο 6, Ν. 4604/2019).
Αρμοδιότητες των αναφερόμενων Επιτροπών είναι:

Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.

Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

Ο εντοπισμός και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο, από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.
Σχολιάστε