Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Επιχορήγηση για φυσικό αέριο αντί πετρελαίου

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης είναι ένας από τους 22 Δήμους της Αττικής που συμμετέχει στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, η οποία ενισχύει σε ποσοστά 65% – 100% τις δαπάνες των νοικοκυριών για τις σωληνώσεις τους λέβητες, κλπ.

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής που υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα

https://www.edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/financing-espa

Διαδικασία υποβολής Αίτησης

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κεντρικά Γραφεία της ΕΔΑ Αττικής η οποία αποτελεί το φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της δράσης μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΑ Αττικής στο e-mail: [email protected]

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 28 Μαΐου 2021.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

2) Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 7/10/2020).

3) Έχουν Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 ευρώ ή Οικογενειακό αντίστοιχα έως 30.000 ευρώ (στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%) ή είναι Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ποσοστό επιχορήγησης 100%).

Επιλέξιμες Κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

– Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

– Βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.

– Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

– Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.

– Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Ποσοστό επιχορήγησης

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες επιχορηγείται σε ποσοστό 65% ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (Ε.Π.) και σύμφωνα με τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπ. ΦΠΑ).
Σχολιάστε