Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Τρικκαίων

Στο θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» προβλέπεται με το άρθρο 70, του Ν. 3852/2010, η δυνατότητα σύστασης, μεταξύ άλλων, και Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Με το άρθρο 6, του Ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, νέο άρθρο το 70α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας». Η σύστασή της σε όλους του Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην κατεύθυνση της υλοποίησης της παραπάνω νομοθεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
  2. Την πρόταση της Προέδρου
  3. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων που εκφράστηκαν κατά τη διαλογική συζήτηση και την ευρεία ανταλλαγή τους
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» του Δήμου Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων, θεωρώντας την Ισότητα των Φύλων ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής του, για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, προσβάσιμης και ασφαλούς πόλης για όλες και όλους τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Σχολιάστε