Προμήθεια Αστικού εξοπλισμού Δήμου Ηρακλείου

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά ομάδα είδους, προϋπολογισμού 52.365,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.230,00 και  ΦΠΑ : 10.135,20).
Σχολιάστε