Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Δημοπράτηση μικρών τεχνικών έργων

Η κατασκευή «μικρών τεχνικών έργων» στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας βγήκε σήμερα στη «Διαύγεια» αναμένοντας τους ενδιαφερόμενους για την ανάληψη του έργου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνικών έργων στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με σκοπό την αντιστήριξη πρανούς, την αποκατάσταση βατότητας οδών και της προσπελασιμότητας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες καθώς και την αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από σεραζανέτ, την κατασκευή ή/και ανακατασκευή σωληνωτών και τάφρων απορροής ομβρίων, την κατασκευή ιρλανδικής διάβασης, την επέκταση υφιστάμενου γεφυριδίου από τσιμεντοσωλήνες κ.λ.π.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων προβλέπεται να είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 57.096 ευρώ με τη σχετική χρηματοδότηση να έχει εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Τοπικές Κοινότητες Λουσικών, Ματαράγκας, Άρλας, Κάτω Αλισσού, Καγκαδίου, και Μιχοϊου.
Σχολιάστε