Συνεδριάζει την Τετάρτη (9/9) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Ευπρέπεια Καψοκεφάλου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18.00 με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
2. Έγκριση ή μη εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
3. Έγκριση ή μη εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
4. Λήψη απόφασης περί κρίσεως τού, επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 16, Κανάρη και Παύλου Μελά, στο Ο.Τ. 235, ακινήτου, εκτάσεως 1.971,95 τετρ. μέτρων, ως του μόνου κατάλληλου για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού της (μετ)εγκατάστασης του αμαξοστασίου του Δήμου, για την απευθείας μίσθωσή του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).
5. Λήψη απόφασης περί υποβολής προσφοράς στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση, το οποίο έχει εκδώσει την από 30-9-2019 διακήρυξη, για τη μίσθωση και τη μετεγκατάσταση τού αμαξοστασίου του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).
6. Συγκρότηση Οργάνων Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
7. Λήψη απόφασης που αφορά σε «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» για: α) την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 328.346,50 € και των όρων ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069619 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», β) την κάλυψη του μη επιλέξιμου ποσού της πράξης ύψους 6.453,50 € από πόρους του Δήμου και την εγγραφή του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό του Δήμου και γ) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη παραχώρηση χώρου στην «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
Σχολιάστε