Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Ενημέρωση για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής Και Επαγγελματικής Ζωής»

Οι ωφελούμενες  μητέρες δύναται να απευθυνθούν για την εγγραφή, στις δομές του Δήμου (Ανδραβίδας, Λεχαινών, Βάρδας)  από την Τρίτη (25/8) μέχρι  και την Τετάρτη (2/9), οπότε θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες της δράσης πρέπει:

  1. Να εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή οριστικά αποτελέσματα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET).
  2. Να συνάψουν/υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με τη δομή της επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δυο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την ωφελούμενη και ένα (1) για τον Φορέα.
  3. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή ,προκειμένου αυτή να διενεργεί τις πληρωμές προς τη δομή για λογαριασμό του ωφελούμενου/ης.
  4. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά ,την Πρώτη ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου –Εξόδου , μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(ειδική εφαρμογή για τα απογρα-φικά δελτία Εισόδου- Εξόδου), με τη χρήση των Κωδικών –Διαπιστευτηρίων Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (κωδικοί TAXISNET).

Επισημαίνεται ότι

α)  η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ της δομής  και του ωφελούμενου/ης ενεργή, μόνο με τη συμπλήρωση  του Ερωτηματολόγιου Εισόδου.

β)  Η  αξία τοποθέτησης (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ` όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

γ)  δεν μπορεί να ενεργοποιηθούν voucher, ή να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

 

Πληροφορίες

Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ    Μπιτούνη Πολυξένη  6986765957

Αντιπρόεδρος             Μαρτζάκλη Θάλεια    6948887114

Πολυτεχνείου 2  Λεχαινά

Νερολόγου  Κων/να  2623360862
Σχολιάστε