OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Την Τρίτη (21/7) συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςθα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πριν το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 241/2020 απόφασης του Πρωτοδικείου Πατρών επί της από 26-6-2018 αγωγής των Παναγιώτη, Σταματίας και Παναγιώτας Γουρδούπη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Αρμόδια Νομική Σύμβουλος)
 4. Κατάθεση αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων τους δυνάμει της αριθ. 6/2008 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Αρμόδια Νομική Σύμβουλος)
 5. Νομική στήριξη Δημοτικής Υπαλλήλου (Ε. Αλεξοπούλου) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 6. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Φυλάκων Κτιρίων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία του «Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
 7. Έγκριση του από 14/07/2020 γ’ πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση της «προμήθειας εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC», προϋπολογισμού δαπάνης 190.906,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 8. 1. Έγκριση: α) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν. 4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 28/2020 Μελέτης και γ) Του από 10/07/2020 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση γκισέ για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με συνολικό ποσό ανάθεσης 24.589,329 € (συμπ/νου ΦΠΑ), 2. Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3. Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 9. α) Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2 – 23.10 της διακήρυξης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Έγκριση πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του διενεργηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 1.140.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την αριθ. 11/2016, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 13. Έγκριση της εφάπαξ εξόφλησης των υπόλοιπων δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ‘’ΠΑΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ’’ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατασκευή Επιτάφιου μνημείου του Θεόδωρου Άννινου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος  – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Βασιλοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
 16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Νοτίου Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
 17. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Μονοδενδρίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
 18. Διαγραφή οφειλής (Ανδρικοπούλου Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (Ανδρικοπούλος Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (Κυριαζόπουλος Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια
 21. Διαγραφή οφειλής (Τσέλης Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (Τσέλης Χ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4ου ΓΕΛ με πάροδο Αρόης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Σχετικά Άρθρα

Ο Δήμος Δελφών στο πλευρό των ελαιοκαλλιεργητών του Ελαιώνα

otavoice

ΠΔΕ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής

otavoice

ΑΣΕΠ: 14 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ικαρίας

otavoice

Δήμος Ζίτσας: Η προτομή του Τάσου Χαλκιά κοσμεί την πλατεία της Κοινότητας Γρανιτσοπούλας

otavoice

Δήμος Ιωαννιτών: Συμμετοχή στο έργο με τίτλο «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities»

otavoice

Είκοσι τέσσερα έργα σε εξέλιξη στον Δήμο Κηφισιάς

otavoice