Δήμος Σιντικής: Τροπολογία για προθεσμίες κινητικότητας και αξιολόγησης

Τροπολογία κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στο νομοσχέδιο «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης» σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση του κύκλου κινητικότητας του 2019 έως 15.7.2020, δίνεται νέα προθεσμία για ατην έναρξης των διαδικασιών για αξιολόγηση της περιόδου 2019 από 15/7/2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και ρυθμίζονται τεχνικά θέματα που αφορούν τη συγκρότηση των συμβουλίων για επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 3 Παράταση προθεσμιών

Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134), η ημερομηνία «30.6.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2021».
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017.
Σχολιάστε