Δήμος Πατρέων: Ανοιχτός διαγωνισμός από την ΔΕΥΑΠ για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης

Η ΔΕΥΑΠ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Επείγουσες επεμβάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων (2020)», με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 30η Ιουνίου 2020.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΠ: https://www.deyap.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

Θυμίζουμε, ότι ήδη η ΔΕΥΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του τεχνικού της προγράμματος προχωρά σε αντικατάσταση παλαιών και προβληματικών δικτύων ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες και PVC, με αγωγούς πολυαιθυλενίου.

Τα νέα αυτά δίκτυα σε συνδυασμό και με την κατασκευή του έργου «Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση Α’ και Γ’ Τομέων» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού, αλλά και των υδραυλικών χαρακτηριστικών του, καθώς και στην μείωση των διαρροών του δικτύου διανομής.
Σχολιάστε