Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του Δ.Σ. Βισαλτίας την Τετάρτη (27/5)

Συνέρχεται στην 14η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),της υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαϊου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 μ.μστην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ».

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 17 Θέματα

ΘΕΜΑ 1ο :Αποδοχή χρηματοδότησης( Β’ Κατανομή) ποσού 53.880,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έγκριση κατανομής του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.592,00 € από το ΥΠ.ΕΣ για καταβολή μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από 01 -01-2020 έως 30-04-2020 των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών των Δήμων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο :Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.186,91 € για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο :Λποδοχή καί κατανομή χρηματοδότησης ποσού 27.600,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020 και κατανομή χρηματοδότησης του έτους 2019.

Εισηγητές: Οί Αντιδήμαρχοι κ.κ.Αδαμούδης Ι. και Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 5ο :Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 5.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ      6ο :Έγκριση 5ης αναμόρφωσης      προϋπολογισμού   εσόδων – εξόδων   Δήμου

Βίσαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ      7ο :Έγκριση 6ης  αναμόρφωσης      προϋπολογισμού   εσόδων – εξόδων   Δήμου

Βίσαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ      8ο :.Έγκριση  7ης αναμόρφωσης   προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Βίσαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ      9ο :Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020 για την ένταξη της πράξης με κωδ.ΟΠΣΑΑ 0011411444 και τίτλο : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ.Δάφνης -Ανθής -Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας». Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητές : Οί Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαδικόλιος Θ. και Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκ ριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2020 , για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών που αφορούν την πάγια προκαταβολή του Δήμου Βισαλτίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του N.4555/2018.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς -υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλίάς Θ.

ΘΕΜΑ 13ο :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Ιβήρων συνολικού ύψους «2.314,84 » ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 14ο :Έγκριση απόδοσης ποσού 5.850,00 € στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 15ο :Εξέταση αιτήσεως του κ.Καστανά Λεωνίδα .

Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από αναλογούντα Τέλη Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 17ο:Ενημέρωση για τη Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α.

– Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , θα ανακοινωθούν τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν δια περιφοράς .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ
Σχολιάστε