Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα τεύχη της διακήρυξης και η διαδικασία δημοπράτησης του υποέργου «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου», προϋπολογισμού 472.549,30€, της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»».

Στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του υποέργου της Μελέτης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι η Πράξη με συνολικό προϋπολογισμό 3.298.950,76€ έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και ότι με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προβλέπεται η Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», σε τελική κατάταξη κατηγορίας Β, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
Σχολιάστε