Δήμος Νέας Σμύρνης: Νέος τρόπος λειτουργίας του ΚΕΠ Νέας Σμύρνης

Κατόπιν της επιβολής του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας και για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο αυτό, σύμφωνα με την με αρ. ΔΑΔ/Φ.5/10/οικ.7542 ΕΞ 2020/ΥΨηΔ/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΚΕΠ θα λειτουργεί ως εξής:

Το ΚΕΠ (Αγίας Φωτεινής και Πλατείας Καρύλλου) θα λειτουργεί με κλειστή είσοδο και θα παρέχει εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό του ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο ΚΕΠ.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ΚΕΠ θα λειτουργεί με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ». Για τους ηλικιωμένους κυρίως συμπολίτες μας που δεν έχουν κάποιον να τους εξυπηρετήσει, υπάρχει δυνατότητα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση), που αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος. Ο επείγον χαρακτήρας των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής, από τα άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Κατά την παραλαβή του σχετικού φακέλου, το πληρεξούσιο επιδεικνύεται σε ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογράφου και η εξουσιοδότηση στο πρωτότυπο.

Η αποστολή του απαντητικού εγγράφου από το ΚΕΠ στον πολίτη στην περίπτωση των τηλεφωνικών αιτήσεων, θα γίνεται αποκλειστικά είτε με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου, είτε, από τη συνεργαζόμενη υπηρεσία του Δήμου μας (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι). Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την αποστολή σε ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό ένατο της ΠΝΠ της 20ης 3.2020 (ΦΕΚ 68/Α΄/2020). Ο πολίτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του φακέλου να επιδεικνύει, στο πρωτότυπο, στον αρμόδιο υπάλληλο: α) όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν.3731/2008-ΦΕΚ 263/Α ́/23-12-2008), είτε σε ισχύ είτε όχι, β) στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους, γ) στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη Χώρα μας ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα. Άλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Υ.Α. 4831/ΦΕΚ 1841/ Β /29.07.2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr), την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (άρθρο εικοστό έβδομο) και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (άρθρο εικοστό όγδοο).
Σχολιάστε