Ενημέρωση για τις πράσινες γωνιές στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Προς ενημέρωση των δημοτών και αποκατάσταση της αλήθειας στο θέμα που προέκυψε σχετικά με το αν τα σπιτάκια της ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν με άδεια ή όχι.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νέου νομοσχεδίου που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην Βουλή με τίτλο “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” στις πολεοδομικές παρεκκλίσεις που προβλέπονται μέχρι σήμερα για τους ΧΥΤΑ και τους σταθμούς μεταφόρτωσης εντάσσονται και οι πράσινες γωνιές, τα πράσινα σημεία και οι βοηθητικοί χώροι ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

“Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στην διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι πράσινες γωνιές ανακύκλωσης, τα ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης συνολικού εμβαδού έως 30 m² και η συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού συνολικού εμβαδού 30 m² και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εγκατάστασή τους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,8 m. Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου αρχιτεκτονικής.
Σχολιάστε