Δήμος Άργους-Μυκήνων: Έναρξη αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Άργους-Μυκήνων ενημέρωσε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2020 θα γίνονται δεκτές από: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ εως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ

  1.  Αίτηση  με τα συνημμένα δικαιολογητικά (δίδεται από το γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου)
  2.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
  3.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  6.  Ε9 
  7.  Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει) 
  8. Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή περί ποσοστού αναπηρίας (αν υπάρχει)
  9. Άλλα δικαιολογητικά που δηλώνουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως (διαζευκτήριο, βεβαίωση από σύλλογο πολυτέκνων κ.λ.π.)
  10.  Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό (του Δήμου ή άλλης υπηρεσίας – αν υπάρχει)

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μέλη οικογένειας                                                       Εισόδημα

1 άτομο                                                                       2.400 ευρώ

2 άτομα                                                                       3.600 ευρώ

3 άτομα                                                                       4.200 ευρώ

4 άτομα                                                                       4.800 ευρώ

προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο.

Για τις περιπτώσεις με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω καθορισμένο εισόδημα θα αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%)

 
Σχολιάστε