Ανάλυση: Ο πρωτεύον ρόλος της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, στο σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας

Πρωτεύον ο ρόλος της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, στο σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.

Ανάλυση του Ευστάθιου Ρεστέμη, MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Γενικού Γραμματέα Δήμου Ασπροπύργου 

 

Ιδιαίτερα θετικές και ουσιαστικές είναι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας , που έχει τεθεί έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέχρι την Δευτέρα 13 η  Ιανουαρίου 2020. Νομοσχέδιο για το οποίο θα ενημερώσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος το Διοικητικό της Συμβούλιο την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει , αναδιαρθρώνεται εκ βάθρων το υφιστάμενο σύστημα Πολιτικής Προστασίας . Η Πολιτεία αποκτά , σύμφωνα με σχετική
εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο , λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπισης κάθε είδους καταστροφής και απειλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Θεσμικά πλέον το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καθίσταται ο φορέας συντονισμού όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού , αλλά και των εθελοντικών και ιδιωτικών φορέων κάθε μορφής , αξιοποιώντας παράλληλα την πολύ σημαντική συμμετοχή και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Δράσεις έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης , αντιμετώπισης πάσης φύσεως φυσικών καταστροφών , διάσωσης , υποστήριξης πληγέντων , αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος
καθώς και της αποκατάστασης του , προβλέπονται θεσμικά στο άρθρο περί «Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης». Δίνεται έτσι στο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας η δυνατότητα του συνολικού συντονισμού των κύριων και λοιπών φορέων υποστήριξης με τη σύναψη πρωτοκόλλων Συντονισμού .

Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αποκτά αποκεντρωμένες, διακριτές και καινοτόμες διαδικασίες που αξιοποιούν στο έπακρο το έμψυχο δυναμικό και τις υποδομές εξασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματική και ουσιαστική προστασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το « Σύστημα Ετοιμότητας και Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας » προσδιορίζει σύμφωνα με την Εκτίμηση της Κατάστασης , το Επίπεδο Κλιμάκωσης με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση , υποστηρίζοντας περιπτώσεις έκτακτων και σοβαρών φαινομένων ιδιαίτερα σε απομεμακρυσμένες και ακριτικές περιοχές . Σε συνεργασία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τις εθελοντικές οργανώσεις επικαιροποιείται ο «Εθνικός Κατάλογος Κινδύνων και Απειλών».

Βασικός πυλώνας του κρατικού μηχανισμού η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού , οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της οποίας αποσαφηνίζονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο , όπως
και για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία. Προβλέπεται η δημιουργία και η στελέχωση υπηρεσιακών δομών και συντονιστικών οργάνων στις Περιφέρειες και στους Δήμους .

Εξαλείφονται γραφειοκρατικές χρονοβόρες και ατέρμονες διαδικασίες, για τη λήψη των αποφάσεων και διευκολύνεται η ανάληψη των δράσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

Σε επίπεδο Περιφέρειας προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και θα συγκροτούνται με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη.

Για τα ανωτέρω συντονιστικά όργανα προβλέπεται αποκεντρωμένη λειτουργία για την πολιτική προστασία με συγκεκριμένες πλέον αρμοδιότητες όπως:

  • 1. Η παροχή οδηγιών σε επίπεδο περιφέρειας, στο έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του φάσματος διαχείρισης καταστροφών.
  • 2. Ο συντονισμός , του επιχειρησιακού σχεδιασμού των Π.Δ.Ε.Α της Περιφέρειας σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής τους.
  • 3. Η οργάνωση και υλοποίηση του σχεδιασμό δράσεων για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.
  • 4. Η σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με άλλα Περιφερειακά όργανα ως προς τη συνδρομή, το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά καθώς και τα διατιθέμενα μέσα Πολιτικής Προστασίας.

Σε κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού προβλέπεται η σύσταση Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συνεργάζονται από κοινού στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. Έχουν συγκεκριμένο ρόλο και αναλαμβάνουν δράση σε όλες τις φάσεις και τις περιόδους εκτάκτων αναγκών , η δε συγκρότηση τους γίνεται  με απόφαση του Δημάρχου.

Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., λειτουργούν ως Αποκεντρωμένα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, υπό την εποπτεία του Δημάρχου ή του ορισθέντος Αντιδημάρχου για την Πολιτική Προστασία  οι αρμοδιότητες δε που έχουν είναι οι έξης:

  • 1. σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
  • 2. Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.
  • 3.Έχουν σε τοπικό επίπεδο την υποχρέωση παροχής οδηγιών για την πολιτική προστασία σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του φάσματος διαχείρισης καταστροφών.

 

Σύμφωνα με συγκεκριμένα άρθρα του Νομοσχεδίου προβλέπεται τόσο στις Περιφέρειες όσο και στους Δήμους η λειτουργία αυτοτελών Διευθύνσεων ο καθώς και η σύσταση τμημάτων Πολιτικής
Προστασίας με πρωτεύουσα αποστολή την υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Σε επίπεδο Περιφέρειας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη.

Μετά την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ο Περιφερειάρχης υποχρεούται σε διάστημα δέκα οκτώ μηνών να συντάξει Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στη χωροταξική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Για του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού προβλέπεται η σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,  που υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο..

Θα αποτελεί πλέον ευθύνη του Δημάρχου εντός χρονικού διαστήματος δέκα οκτώ μηνών  από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ η σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών τόσο για τις φυσικές όσο και τις τεχνολογικές καταστροφές στη χωροταξική αρμοδιότητα του Δήμου.

Τέλος σε διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων, οι  διαδικασίες πρόσληψης, καθώς και τα κριτήρια στελέχωσης των προβλεπομένων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας , στις Περιφέρειες και στους Δήμους .

Ευστάθιος Ρεστέμης
MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Μέλος ΔΣ Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ
Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου
Σχολιάστε