Αλλαγές στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Τρίπολης

« Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27147/3-9-2019 απόφασης Δημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Τρίπολης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 47.254 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει οκτώ(8) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 σχετικά με τον Ορισμό Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/5-9-2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 346/τ.Β΄/11-2-2019 και 597/τ.B΄/26-2-2019- διόρθωση σφάλματος).
10. Την με αρ. πρωτ. 27147/3-9-2019 προηγούμενη απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν πέντε (5) αντιδήμαρχοι στον Δήμο Τρίπολης.
11. Την με αρ. πρωτ. 36586/26-11-2019 απόφασή μας με την οποία ορίστηκε αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, επικεφαλής της παράταξης «Ανασυγκρότηση για τον Δήμο Τρίπολης»
12. Τις ανάγκες καλύτερου συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

α) Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 27147/3-9-2019 προηγούμενη απόφασή μας περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτών αρμοδιοτήτων, ως εξής:

1. Στην αντιδήμαρχο Καρούντζου Ελένη μεταβιβάζουμε και τις παρακάτω τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου:

α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.
δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.
ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο.

2. Ο αντιδήμαρχος κ. Μακαρούνης δεν θα ασκεί πλέον τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Φαλάνθου καθώς και εκείνη που αφορά τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.)

3. Στον αντιδήμαρχο κ. Λαγό Γεώργιο μεταβιβάζουμε και την αρμοδιότητα που αφορά τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.), ο οποίος δεν θα ασκεί πλέον την αρμοδιότητα που αφορά τα θέματα προώθησης, εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.

4. Στον αντιδήμαρχο κ. Τσαγκαρέλη Αντώνιο, μεταβιβάζουμε και τις αρμοδιότητες αναφορικά με θέματα:
α)Στρατηγικής και Μελετών Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
β)Διαχείρισης συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
γ)Διαχείρισης εξοπλισμού Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

β) Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Ολοκληρη η απόφαση εδώ
Σχολιάστε