Οι έξι αντιδήμαρχοι του Σίμου Ρούσσου στο δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος ,ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαλανδρίου, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι την
31/08/2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:

1. τον κ. Σέργιο Γκάκα Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Πολιτισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Β. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και ‘Αετοπούλειου’ Πολιτιστικού Κέντρου.
Γ. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου.
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων και του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος.
Ε. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων  Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

2. την κ.  Ελένη Χριστούλη Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης και του ανωτέρω τμήματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Δ. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ε. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

3. τον κ. Κωνσταντίνο Ευθυμίου Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Β. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στ. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν. 4555/2018).
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

 

4. την κ. Ιωάννα Αθανασάτου Αντιδήμαρχο Παιδείας – Προσχολικής Αγωγής, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία των Τμημάτων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής.
Β. Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης και του ανωτέρω τμήματος της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

5. τον κ. Κωνσταντίνο Γερολυμάτο Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Β. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.
Γ. Την ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Ε. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

6. τον κ. Χάρη Μαυρουδή Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης Πολιτών – Αθλητισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής
αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Κ.Ε.Π..
Β. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς (πλην του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων) .
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σέργιος Γκάκας, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ελένη Χριστούλη, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Ευθυμίου, όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννα Αθανασάτου, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Γερολυμάτο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χάρη Μαυρουδή.

Στο σύνολο τους οι αντιδήμαρχοι προέρχονται από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, την «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου».
Σχολιάστε