OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Από τον Δήμο Σουλίου γνωστοποιήθηκε η πρόσληψη, δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση, από την ημερομηνία έναρξης (υπογραφή της σύμβασης) και όχι πριν την 14η/10/2019 και με  ημερομηνία λήξης την 31/07/2020, με μέγιστη χρονική διάρκεια 28 (είκοσι οκτώ  εβδομάδων), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 29 του Νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-04-2013).
 2. Την υπ’ Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891(ΦΕΚ 1774/τΒ΄/17-6-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
 3. Την υπ’ αριθ Αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266/14-08-2019 Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά την έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 3200/τ.Β’/21-08-2019).
 4. Το υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/455395/15814/1309/415/27-08-2019 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου2019-2020».
 5. Την υπ’ Αριθ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/417/06-09-2019

Έγκριση υλοποίησης δομημένων γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2019-2020 του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. Την με αριθ. 52/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου περί Έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» – Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση τους την περίοδο 2019-2020.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση, από την ημερομηνία έναρξης (υπογραφή της σύμβασης) και όχι πριν την 14η/10/2019 και με  ημερομηνία λήξης την 31/07/2020, με μέγιστη χρονική διάρκεια 28 (είκοσι οκτώ  εβδομάδων), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Έως31 Ιουλίου 2020 2

ΓΕΝΙΚΑ- ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 • Έχουν όριο ηλικίας 23 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης (Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

 • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
 2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
 3. Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

 1. Εμπειρία:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:

 • Αρ. μηνών x ώρες απασχόλησης το μήνα x 0,08 μονάδες /120. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.
 1. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:
 • Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. Ανήλικα τέκνα. Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
 • Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 N. 3838/2010): Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
 • Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
 • Οι προσληφθέντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα ανατεθούν παρέχοντας στο Δήμο Σουλίου  το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποίησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται  στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στη ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου  (www.dimossouliou.gov.gr) ενώ η  δημοσίευση  της  περίληψης  της  παρούσας  γίνεται  σε  δύο  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε  αυτοπροσώπως, είτε  με   άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του  Δήμου  Σουλίου  στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Τ.Κ.: 46200, Παραμυθιά,  τηλ. επικοινωνίας : 2666360132 (κ. Μαραζόπουλος Αθ.), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 • Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Σουλίου. Οι  αρχικοί  πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimossouliou.gov.gr).
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργάσιμων) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα (Μέρος Γ, Άρθρο 15, παρ. 15.3 του Ο.Π.).
 • Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αναρτώνται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

 Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

 

Σχετικά Άρθρα

Με τα «Ελευθέρια» γιορτάζει η Άρτα τα χρόνια της Ελεύθερης Ιστορίας της

otavoice

Δήμαρχος Μαλεβιζίου: «Να πρωταγωνιστεί η αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών έργων»

otavoice

Κι αυτό το Πολιτιστικό Καλοκαίρι διανυκτερεύει στον ουρανό του Κιλκίς!

otavoice

Δήμος Ωρωπού: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τους καθαρισμούς των οικοπέδων

otavoice

Νέα έκτακτη ενίσχυση για την πυροπροστασία – 5,6 εκ. ευρώ σε 48 Δήμους και 7 Συνδέσμους Δήμων

otavoice

ΠΣτΕ: Περιφερειακή Σύμβουλος Φθιώτιδας ορκίζεται η Ευθυμία Αργυροπούλου

otavoice