Δήμος Πύργου: Διακοπή μαθημάτων στο 3ο νηπιαγωγείο

Απόφαση για την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών, στο 3ο νηπιαγωγείο έλαβε ο δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ.94 παρ.4.27 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης).

2. Το Π.Δ/γμα 79/2017 (ΦΕΚ 109/01-08-2017 Τεύχος Α ́) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και

δημοτικών σχολείων».

3. Το υπ ́ αρίθ. πρωτ. 137/10-09-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Πύργου,

σύμφωνα με το οποίο το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας αδυνατεί να ολοκληρώσει

τις εργασίες τακτοποίησης και διαμόρφωσης των αιθουσών, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς

του νηπιαγωγείου στο χώρο του πρώην 11ου Δημοτικού Σχολείου-12ου Νηπιαγωγείου Πύργου και

ζητείται η διακοπή των μαθημάτων για δύο (2) ημέρες μετά τον αγιασμό, ήτοι την Πέμπτη και την

Παρασκευή 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019.

4. Την υπ ́ αρίθ. πρωτ. 24944/10-09-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων του 3ου νηπιαγωγείου Πύργου, την Πέμπτη και την Παρασκευή 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιτίας της αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τακτοποίησης και διαμόρφωσης των αιθουσών, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του νηπιαγωγείου στο χώρο του πρώην 11ου Δημοτικού Σχολείου-12ου Νηπιαγωγείου Πύργου και της επακόλουθης δυσκολίας λειτουργίας της παραπάνω σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
Σχολιάστε