Δήμος Παύλου Μελά: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» συνιστάται στο Δήμο Παύλου Μελά  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ανωτέρω επιτροπή, να ορίσετε εκπρόσωπό σας,  έως την  Παρασκευή 11 Οκτωβρίου του έτους 2019.  

Δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:   [email protected]  και [email protected]  είτε στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, ( Καραολή & Δημητρίου 1, 1ος όροφος στη γραμματεία δημοτικού συμβουλίου”).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Δημοτών για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Παύλου Μελά,  στην οποία συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄ του ίδιου άρθρου, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Ως εκ τούτου, κάθε δημότης που επιθυμεί να συμμετέχει στην παραπάνω επιτροπή καλείται, εφόσον το επιθυμεί, να δηλώσει ενδιαφέρον έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου του έτους 2019, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:   [email protected]  και [email protected]  είτε στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, ( Καραολή & Δημητρίου 1, 1ος όροφος, στη γραμματεία δημοτικού συμβουλίου).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
Σχολιάστε