OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο 2019

Ο Δήμος Σουλίου έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για πρόσληψη με 4μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 168,170,206 232 του Ν.3584/2007 και 301 του Ν. 1188/81 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικά  με  την πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου και  ειδικότερα την πρόσληψη προσωπικού για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή  πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ 410/95 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου , των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Τεύχος Β/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 5. Τις διατάξεις  της  παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/12-6-2018 (ΦΕΚ102/Α΄/2018) σύμφωνα  με το οποίο έχουν επέλθει αλλαγές  στην διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Ο.Τ.Α πυρασφάλεια κ.λ.π).
 7. Το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόσληψη δεν εμπίπτει  στις  διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.2του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 και  ισχύει  από 26-03-2019 σύμφωνα  με  την οποία  «…..Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
 8. Τον Ο.Ε.Υ. του Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ. Β’, 15-6-2012).
 9. Την αριθ. 97/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου.
 10. Την υπ’ αριθμ. 5996/20-6-2019 Ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου.
 11. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κατατέθηκαν σε συνέχεια της σχετικήςΑνακοίνωσης του Δήμου μας.
 12. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Σουλίου με ΚΑ 70-7425.002 για την Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

 1. Επιλέγονται για πρόσληψη με 4μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι κάτωθι:
α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα-Παρεχόμενη

εργασία

ΧρονικόΔιάστημα

απασχόλησης

1. Αντώνιος Σκρέκος Δημήτριος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 10-07-2019 έως09-11-2019
2. Αντώνιος Ιωάννου Πέτρος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 10-07-2019 έως09-11-2019
3. Σπυρίδων Γκοντόρας Γεώργιος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 10-07-2019 έως09-11-2019
4. Δημήτριος Κώτσης Γεώργιος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 10-07-2019 έως09-11-2019
5. Αλέξανδρος Κάτσιος Μιχαήλ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 10-07-2019 έως09-11-2019

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.

 

 1. Επιλέγονται για πρόσληψη με 2μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι κάτωθι:
α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα-Παρεχόμενη

εργασία

ΧρονικόΔιάστημα

απασχόλησης

1. Αλέξανδρος Διαμάντης Φώτιος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπας-JCB) 10-07-2019 έως09-09-2019

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.

 

 1. Η αμοιβή των ανωτέρω προσλαμβανομένων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και λοιπών σχετικών διατάξεων, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και σε βάρος της οικείας πίστωσης των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.
 2. Τυχόν υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ή κατά τις ημέρες αργίας θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.
 3. Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι καλούνται στις 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00΄, να παρουσιαστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
 4. Οι εργαζόμενοι μετά την λήξη της τετράμηνης απασχόλησης τους θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της χορήγησης και καταβολής της αναλογίας του επιδόματος αδείας και εορτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

H Δήμαρχος Σουλίου

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

Σχετικά Άρθρα

ΠΒΑ: Ο Περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης στις εκδηλώσεις BIG CITY FESTIVAL

otavoice

Κρήτη: Συνάντηση Αρναουτάκη με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

otavoice

Νίκας: “Ουσιαστική η συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας”

otavoice

ΠΔΜ: Ξεκίνησαν οι εργασίες της συντήρησης οδοποιίας Σέρβια-Λάβα-Πλατανόρεμα

otavoice

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3 η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ

otavoice

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Αναβαθμίστηκε η Πολιτική Προστασία

otavoice