Περιφέρεια ΑΜΘ: Πραγματοποίηση εργαστηρίων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου Interreg MED +Resilient

Με σημαντική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκαν στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019, και στην Καβάλα, την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019.

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο του ρόλου της ως Εταίρου στο διακρατικό έργο με τίτλο «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» και ακρωνύμιο +RESILIENT του προγράμματος INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία.

Γενικός Στόχος του έργου είναι να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC)» με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιδίωξε την ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην ανάλυση των ευκαιριών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας και οι Κοιν.Σ.Επ /Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της περιοχής και την συμμετοχική συζήτηση επί προτεινομένων καλών πρακτικών.

Μέσα από τα εργαστήρια, εκπρόσωποι από Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δίκτυα Κοιν.Σ.Επ., αλλά και αρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, συνεργάστηκαν για την  ανάδειξη σεναρίων χρήσης (use-case scenarios) ως βάση διαμόρφωσης ενός τοπικού σχεδίου δράσης που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φορέων της κοινωνικής οικονομίας εντός της Περιφέρειας.
Σχολιάστε