Ο Δήμος Κηφισιάς σε αναπτυξιακούς ρυθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Κηφισιάς κινείται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η σημερινή Δημοτική Αρχή επέδειξε από την αρχή της θητείας της, στρατηγική στόχευση στην ανάληψη συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ανήλθε σε 8.824.975 € και αφορούσε κυρίως έργα υποδομών και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα. Ένα μικρό ποσοστό αφορούσε προμήθειες (εξοπλισμό). Αξίζει να αναφερθεί ότι για όσα έργα ΕΣΠΑ έχει υποβάλλει ο Δήμος Τεχνικό Δελτίο Πράξης, έχουν ενταχθεί όλα σε πρόγραμμα.

Νέα χρηματοδότηση του Δήμου Κηφισιάς εγκρίθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής σε απόφαση με θέμα: «Ένταξη της πράξης Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κηφισιάς, με κωδικό ΟΠΣ 5035541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014 – 2020».

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 99.892,30 €. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 99.892,30 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ).

Η χρηματοδότηση αφορά στην προμήθεια ηχητικών συστημάτων, ηλεκτρομηχανονολογικού εξοπλισμού, κλιματιστικών μηχανημάτων, ειδών ιματισμού, επίπλων, οικιακού εξοπλισμού για τις δομές κοινωνικής πολιτικής, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες ( παράθυρα, πόρτες κτλ ) αλλά και παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες ων Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
Σχολιάστε