Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών των πολιτών στον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ενημερώνει για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των πολιτών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την δημοσίευση του Ν.4611/19 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’), δηλαδή έως 16/07/2019, με ποσοστιαία απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΕΔΕ, όπως παρακάτω:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)β) αν εξοφληθούν σε δυο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα (80%), γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στην περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση οφειλών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας πριν την 16/07/2019. Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 16/09/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στα τηλέφωνα: 2831341024 και 2831341029 με τους υπαλλήλους Δακανάλη Δόξα και Μανιά Καλλιόπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σχολιάστε