Δήμος Ορεστιάδας: Ένταξη έργου ΔΕΥΑΟ συνολικού προϋπολογισμού 4.780.200 €

Εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλε η ΔΕΥΑΟ στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με 3.000.000 €.

Το εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας» περιλαμβάνει τρία υποέργα:

Υποέργο 1 « Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας», Υποέργο 2 « Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πτελέας Δήμου Ορεστιάδας», Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης «Βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας» ανέρχεται σε 4.780.200€ (3.855.000€ + 925.200€ ΦΠΑ).
Σχολιάστε