ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Ένα «εργαλείο» που αξίζει να χρησιμοποιήσουν οι Ο.Τ.Α.

Άρθρο της Δήμητρας Αναγνωστοπούλου, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος Αττικής, πρώην αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Είμαι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτη  του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, τυγχάνω μέλος του «Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών» και εργάζομαι ως υπεύθυνη προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα ως σύμβουλος για τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με το Ν.4674/2020,σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης ασχολούμαι με την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κυβέρνηση με το Ν.4674/2020, εισήγαγε το θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι οργανισμοί αυτοί, είναι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί στην πράξη ένα εργαλείο που έδωσε η κυβέρνηση στους ΟΤΑ και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της υποστελέχωσης των Δήμων, χωρίς ωστόσο και σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις υπηρεσίες τους.

Αντίθετα σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργεί υποβοηθητικά με τις υπηρεσίες των Δήμων. Αυτό εξάλλου το αναφέρει ρητά ο νόμος 4674/2020.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί μεταξύ άλλων σκοπών και φυσικά εφόσον του ανατεθεί από τους μετόχους Δήμους:

1) Να ωριμάσει έργα του Δήμου, ενδεικτικά να προβεί στη σύνταξη και θεώρηση μελετών, σε αδειοδοτήσεις και σε συμπλήρωση τεχνικών δελτίων για τη συμμετοχή σε προγράμματα.

2)Να αναλάβει τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων της τελευταίας, που μπορεί να κυμαίνεται από την ανάθεση, σύναψη, εποπτεία, επίβλεψη δημόσιων μελετών έως και την επίβλεψη των έργων.

3) Να εκτελέσει έργα του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και κοινωνικές δράσεις.

4) Να εκπονήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

5) Να υποστηρίξει το Δήμο με προσωπικό και τεχνικά μέσα, στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του.

6) Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στο Δήμο για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7)Να αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού υπόκειται στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στις διατάξεις που επιβάλουν τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων που θα λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα:

Για τη διαδικασία αναθέσεων ισχύει ο ίδιος Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις που ισχύει και για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ενώ επίσης,υπάγονταικαι στο ν.3861/2010, δηλαδή κάθε πράξη, κάθε σύμβαση, κάθε απόφαση των οργανισμών αυτών θα δημοσιεύεται στο Διαύγεια και κατά συνέπεια οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει γνώση των δραστηριοτήτων τους.

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.

  • Το τακτικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), η οποία γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28), δηλαδή μέσω ΑΣΕΠ.
  • Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το προσωπικό των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μεταφέρεται στους μετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αντίθετα, τα έσοδα τους θα προέρχονται κυρίως από:

1) Επιχορηγήσεις από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, με το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής να είναι ο βασικότερος πυλώνας.

2) Συμμετοχήτης εταιρείας σε προγραμματικές συμβάσεις. Ενδεικτικέςπεριπτώσεις Προγραμματικών Συμβάσεων τις οποίες θα μπορεί να υλοποιήσειη εταιρεία είναι: η διεκδίκηση, ένταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑκαι η ωρίμανση τεχνικών μελετών.

Ήδη, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύσταση και λειτουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού,έχουν συστήσει τέτοιου είδους εταιρείες, μεταξύ άλλων και:

1) Η Περιφέρεια Αττικής μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Δήμο Αθηναίων και

2) Ο Δήμος Πειραιά.

Επίσης και ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, μαζί με αυτούς της Παιανίας, του Κορωπίου και του Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ενέκριναν τη σύσταση μεταξύ τους Aναπτυξιακού Oργανισμού, ενώ και αρκετοί άλλοι Δήμοι ήδη έχουν συστήσει, ή έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη σύσταση τους.

Έχοντας ασχοληθεί ως Σύμβουλος ιδιαίτερα με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, προσωπικά θεωρώ ότι η κυβέρνηση έδωσε τις βάσεις και τις δυνατότητες στις εταιρείες αυτές, ώστε να παράγουν πραγματικό έργο. Θεωρώ δε τις εταιρείες αυτές ως ένα εργαλείο στα χέρια των Δήμων, το οποίο – εφόσον το εκμεταλλευτούμε – θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε γρήγορα σε εκτέλεση έργων που σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη των πόλεων, αφού οι Δήμοι, αλλά και οι δημότες, ΔΕΝ μπορούν πλέον να περιμένουν πότε θα επιτρέψει ή πότε θα προβλέψει η κάθε κυβέρνηση την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Εξάλλου, η ύπαρξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους Δήμους να συνεχίσουν να διεκδικούν από την κυβέρνηση προσλήψεις μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών τους. Αυτό ισχύει φυσικά και για το δικό μας Δήμο.

 
Σχολιάστε